č. j. 4 Azs 6/2006-67

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Milana Kamlacha v právní věci žalobce: T. N. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2003, č. j. 55 Az 136/2003-21,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 17. 9. 2003, č. j. 55 Az 136/2003-21, odmítl návrh žalobce ze dne 16. 5. 2002 podaný proti rozhodnutí žalovaného ze dne 16. 4. 2002, č. j. OAM-11161/VL-16-ZA03-2001, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaného nebyl žalobci udělen azyl podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a dále na žalobce nebyla vztažena překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 zákona o azylu. Krajský soud dospěl v odůvodnění usnesení k závěru, že předmětné podání nesplňuje náležitosti žaloby a tyto vady již nelze odstranit, a proto jej podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) dne 23. 9. 2005 kasační stížnost, ve které namítal, že s rozhodnutím soudu nesouhlasí, když řízení u správního orgánu a u soudu trpí vadami. Do Vietnamu se stěžovatel nemůže vrátit, protože má strach z pronásledování za to, že již dlouho pobývá mimo svou vlast a požádal o udělení azylu v České republice. Stěžovatel vyjádřil přesvědčení, že splňuje důvody pro udělení azylu. Stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle ustanovení § 107 s. ř. s. a navrhl, aby bylo rozhodnutí Krajského soudu v Brně bylo zrušeno a věc byla tomuto soudu vrácena k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je nepřípustná z důvodu neodstranitelné vady řízení spočívající v překážce rei iudicatae.

Proti témuž usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2003, č. j. 55 Az 136/2003-21, podal stěžovatel kasační stížnost již dne 11. 11. 2003. Tuto kasační stížnost Nejvyšší správní soud rozsudkem ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 45/2004-47, zamítl. Rozsudek Nejvyššího správního soudu byl žalovanému doručen dne 26. 4. 2004, zástupci stěžovatele byl doručen dne 27. 4. 2004 a téhož dne nabyl právní moci.

Překážka věci pravomocně rozsouzené je pro účely správního soudnictví upravena v ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., které současně stanoví i následky této neodstranitelné vady řízení. Podle tohoto ustanovení nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele ze dne 23. 9. 2005 podanou proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 17. 9. 2003, č. j. 55 Az 136/2003-21, v souladu s ustanovením § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona odmítl, neboť o kasační stížnosti proti témuž rozhodnutí krajského soudu rozhodl meritorně, a to rozsudkem ze dne 8. 4. 2004, č. j. 4 Azs 45/2004-47, (viz rozsudek NSS ze dne 4. 11. 2004, č. j. 3 Azs 324/2004-52).

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud nezabýval opožděností této kasační stížnosti, jejími odstranitelnými vadami, ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu