č. j. 4 Azs 57/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: M. K., zastoupena opatrovnicí, L. V., pracovnicí Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě, ze dne 28. 2. 2005, č. j. 64 Az 141/2004-19,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 9. 7. 2004, č. j. OAM-2247/VL-10-03-2004. Tímto rozhodnutím žalovaný zamítl žádost stěžovatelky o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatelka v kasační stížnosti požádala rovněž o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení advokáta.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatelka podala kasační stížnost aniž byla zastoupena advokátem, avšak současně požádala soud o ustanovení advokáta. Krajský soud v Ostravě proto přípisem ze dne 2. 5. 2005 vyzval stěžovatelku k prokázání jejích osobních a majetkových poměrů ve lhůtě 15-ti dnů od doručení výzvy. Tuto výzvu krajský soud zaslal stěžovatelce na adresu, kterou stěžovatelka uvedla v kasační stížnosti, tj. na adresu: H. 43/64, P. 9. Protože adresátka, podle údajů na doručence zásilky, nebyla při pokusu o její doručení zastižena a ani prověření pobytu stěžovatelky. Přípisem ze dne 7. 6. 2005 Policie České republiky Oddělení cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3, krajskému soudu sdělila, že stěžovatelka je hlášena na adrese: P. 9, J. 718/3, u manželů S. Poté Krajský soud v Ostravě znovu dne 14. 6. 2005 vyzval stěžovatelku k prokázání jejích osobních a majetkových poměrů, a výzvu zaslal na zjištěnou adresu, tj. na adresu: P. 9, J. 718/3, u manželů S. Ani tuto zásilku si stěžovatelka nepřevzala a zásilka byla vrácena zpět krajskému soudu s poznámkou pošty: na uvedené adrese neznámý .

Poté Krajský soud v Ostravě prostřednictvím Policie České republiky Oddělení cizinecké policie, Olšanská 2, Praha 3, opět opakovaně zjišťoval pobyt stěžovatelky, a přípisy Policie České republiky ze dne 22.8.2005 a 12.9.2005 bylo shodně krajskému soudu znovu sděleno, že stěžovatelka je hlášena na adrese: P. 9, J. 718/3, u manželů S. Návazně Krajský soud v Ostravě znovu dne 2.11.2005 vyzval stěžovatelku k prokázání jejích osobních a majetkových poměrů, a výzvu zaslal opakovaně na adresu: P. 9, J. 718/3, u manželů S. Ani tuto zásilku si stěžovatelka nepřevzala a zásilka byla vrácena zpět krajskému soudu opět s poznámkou pošty: na uvedené adrese neznámý .

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 14. 11. 2005, č. j. 64 Az 141/2004-43, ustanovil stěžovatelce opatrovníka-L. V., pracovnici Krajského soudu v Ostravě. V odůvodnění uvedl, že v průběhu řízení zjistil, že se stěžovatelce nepodařilo doručit zásilky na prostřednictvím Policie České republiky zjištěnou poslední známou adresu stěžovatelky a proto stěžovatelce ustanovil podle § 29 odst. 3 o. s. ř. pro zastupování v řízení o kasační stížnosti opatrovníka, jakožto účastníku řízení, jehož pobyt není znám..

Usnesením ze dne 20. 12. 2005, č. j. 64 Az 141/2004-46, Krajský soud v Ostravě následně rozhodl, že se stěžovatelce zástupce z řad advokátů neustanovuje, a současně vyzval stěžovatelku, aby ve lhůtě do jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložila do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který ji bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a aby prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů doplnila, v jakém rozsahu rozsudek napadá. Krajský soud zároveň stěžovatelku poučil o tom, že pokud výzvě soudu ve stanovené lhůtě nevyhoví, bude kasační stížnost odmítnuta.

Toto usnesení bylo doručováno opatrovnici stěžovatelky, opatrovnice je převzala podle záznamu ve spisu dne 10. 1. 2006.

Na obsah předmětné zásilky nebylo nijak reagováno, stěžovatelka tak ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, plnou moc udělenou advokátovi, který by stěžovatelku v řízení o kasační stížnosti zastupoval, nedoložila, a stejně tak nedoplnila kasační stížnost o požadovaný údaj, v jakém rozsahu rozsudek napadá.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je, jak bylo již výše uvedeno s odkazem na ust. § 105 odst. 2 s. ř. s., povinné zastoupení stěžovatelky advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout. V této souvislosti se potom v jistém smyslu jeví jako druhořadé, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě stejně tak nedoplnila kasační stížnost o požadovaný údaj, v jakém rozsahu rozsudek napadá. na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu