č. j. 4 Azs 534/2004-70

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: O. S., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 4. 2004, č. j. 59 Az 171/2003-34,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 27. 4. 2004, č. j. 59 Az 171/2003-34, zamítl žalobu žalobce podanou proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 11. 2003, č. j. OAM-5993/VL-19-04-2003, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a že Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výše označeným rozhodnutím žalovaného byla zamítnuta žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu). Krajský soud dospěl v odůvodnění rozhodnutí k závěru, že žaloba žalobce nebyla důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 s. ř. s. zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel) včas kasační stížnost, v níž navrhoval, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 29. 7. 2004, č. j. 59 Az171/2003-47, Krajský soud v Ostravě rozhodl tak, že žalobci se nepřiznává osvobození od soudních poplatků a že se mu neustanovuje na jeho žádost zástupce z řad advokátů. V odůvodnění usnesení uvedl, že žalobce v kasační stížnosti požádal o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce-advokáta. Soud proto vyzval stěžovatele k předložení vyplněného formuláře s potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech, avšak stěžovatel své majetkové poměry ve lhůtě stanovené soudem, ale ani v další poskytnuté lhůtě nedoložil. Soud poté citoval ustanovení § 35 odst. 7 s. ř. s. a § 105 odst. 2 s. ř. s. a konstatoval, že v této věci je žalobce od soudních poplatků osvobozen ze zákona. Tato skutečnost sama o sobě Protože však stěžovatel nedoložil své majetkové a osobní poměry, soud nemohl posoudit, zda jsou u něj předpoklady pro osvobození od soudních poplatků. S ohledem na tuto skutečnost dále rozhodl tak, že se stěžovateli neustanovuje na jeho žádost zástupce z řad advokátů. Usnesení nabylo právní moci dne 10. 8. 2004.

Usnesením ze dne 7. 10. 2004, č. j. 59 Az 171/2003-57 vyzval soud stěžovatele, aby ve lhůtě jednoho měsíce od doručení tohoto usnesení doložil, že je zastoupen advokátem a dále doplnil kasační stížnost o údaje, v jakém rozsahu a z jakých důvodů rozhodnutí napadá, konkrétní důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s. a údaj o tom, kdy mu bylo napadené rozhodnutí doručeno. Současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Uvedené usnesení obdržel stěžovatel dne 21. 10. 2004.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu ve stanovené lhůtě, ostatně ani později, nereagoval, předložil krajský soud spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. V předkládací zprávě poukázal na skutečnost, že stěžovatel přes výzvu soudu není zastoupen advokátem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl, nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení, a tento nedostatek je neodstranitelný, nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Za této situace nutno uzavřít, že stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení v řízení o kasační stížnosti, neboť nedoložil plnou moc, osvědčující, že je zastoupen advokátem. Přitom výzva Krajského soudu v Ostravě k odstranění tohoto nedostatku obsahovala poučení o tom, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení advokátem ve lhůtě odstraněn, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Nutno tedy uzavřít, že stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, a pro uvedený nedostatek podmínky v řízení nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat. Nejvyšší správní soud kasační stížnost proto odmítl, aniž by se zabýval nedostatkem náležitostí kasační stížnosti [§ 105 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Z těchto důvodů se nezabýval ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 6. 1. 2005

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu