č. j. 4 Azs 5/2007-58

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: H. U.r, zast. JUDr. Janou Kutmonovou, advokátkou, se sídlem Praha 9, Vysočanská 548, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 25. 4. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-23,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 25. 4. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-23, Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 21. 9. 2005, č. j. OAM-584/VL-20-K01-2005, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a nevztáhl na žalobce překážku vycestování podle § 91 téhož zákona. Krajský soud dospěl v odůvodnění napadeného rozsudku k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), zamítl.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost a požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s. Uvedl, že kasační stížnost podává ze zákonných důvodů specifikovaných v § 103 odst. 1 písm. a) až d) s. ř. s. Namítal, že krajský soud posoudil uvedenou kauzu v rozporu s platným právním řádem, zejména v rozporu se zákonem o azylu, a shledal vážná pochybení všech orgánů rozhodujících v řízení o udělení azylu. Tvrdil, že má reálnou obavu z nuceného opuštění Č. r. a v B. mu hrozí vážné nebezpečí z politických důvodů. Stěžovatel požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a navrhl, aby byl napadený rozsudek zrušen a věc byla krajskému soudu vrácena k dalšímu řízení.

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 3. 7. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-37, ustanovil stěžovateli zástupkyní pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Janu Kutmonovou, advokátku.

Krajský soud v Hradci Králové následně zjistil, že se stěžovatel nezdržuje na adrese P. 9, P. x a v databázi žalovaného není uvedena jiná adresa stěžovatele, a proto usnesením ze dne 19. 7. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-40, ustanovil stěžovateli opatrovníka J. V., zaměstnance O. p. p. u..

Opatrovníkovi stěžovatele následně krajský soud doručil usnesení ze dne 3. 7. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-37, o ustanovení zástupce, které tím nabylo právní moci.

Usnesením ze dne 15. 9. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-44, následně Krajský soud v Hradci Králové stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení tohoto usnesení doplnil náležitosti a důvody kasační stížnosti podle § 103 odst. 1 a § 106 odst. 1 s. ř. s.

Dne 4. 1. 2007 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 12. 1. 2007, č. j.-53, požádal Policii České republiky o sdělení místa pobytu stěžovatele. Podle sdělení evidenčního odboru Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, ze dne 19. 1. 2007, č. j. SCPP-283/E2-2007, je poslední adresou pobytu stěžovatele P.9, P. x, u..

Nejvyšší správní soud poté přípisem ze dne 26. 1. 2007, č. j.-54, požádal Policii České republiky o prověření, zda se stěžovatel skutečně zdržuje na adrese P.9, P. x. Ze sdělení Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie Praha ze dne 5. 3. 2007, č. j. SCPP-988/PH-XIII-C-2007, Nejvyšší správní soud zjistil, že stěžovatel na uvedené adrese nikdy nebydlel.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen na adrese P. 9, P. x, avšak na této adrese nikdy nebydlel. Stěžovatel se tedy nezdržuje v místě hlášeného pobytu a z obsahu soudního spisu vyplývá, že změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

Za této procesní situace, kdy bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, již Nejvyšší správní soud neposuzoval přípustnost kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Nejvyšší správní soud nepřiznal zástupkyni stěžovatele JUDr. Janě Kutmonové, advokátce, která mu byla ustanovena usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 7. 2006, č. j. 30 Az 89/2005-37, odměnu za zastupování, neboť zástupkyně stěžovatele nereagovala na výzvu soudu k doplnění kasační stížnosti a ze spisu nevyplývá, že by učinila některý z úkonů uvedených v ustanovení § 11 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. března 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu

.