č. j. 4 Azs 494/2004-42

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: K. H., zast. JUDr. Zuzanou Chlupáčovou, advokátkou, se sídlem Praha 8, Na Okrouhlíku 2044/23, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 21. 7. 2004, č. j. 15 Az 670/2003-13,

takto:

I. Řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění: Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podanou kasační stížností napadá shora označený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 26. 11. 2002, č. j. OAM-3421/VL-10-C10-2002. Tímto rozhodnutím nebyl stěžovatelce udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2, resp. § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a současně bylo vysloveno, že na stěžovatelku se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 tohoto zákona.

Současně požádala, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek.

Podáním ze dne 16. 12. 2004, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 12. 2004, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět (dne 27. 12. 2004 potom byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena další verze zpětvzetí, ze dne 14. 12. 2004, podaného stěžovatelkou prostřednictvím její zástupkyně). Stěžovatelka ve svém podání ze dne 16. 12. 2004 prohlásila, že žádá o zastavení kasační stížnosti, jelikož pominuly důvody, pro které podala kasační stížnost. Jeden z důvodů žádosti o zastavení kasační stížnosti je, že se dne 11. 12. 2004 provdala a od září studuje na střední škole v L. (V další verzi zpětvzetí stěžovatelka uvedla, že kasační stížnost bere zpět v plném rozsahu a žádá, aby soud rozhodl o zastavení řízení. ). nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) za použití § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Za této procesní situace, kdy vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. 1. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu