č. j. 4 Azs 483/2004-61

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: A. P., zast. JUDr. Alenou Strnadovou, advokátkou, se sídlem v Liberci, Tovaryšský vrch 1358/3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 29. 10. 2004, č. j. 52 Az 31/2004-22, a o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

Rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 29. 10. 2004, č. j. 52 Az 31/2004-22, s e z r u š u j e a věc s e v r a c í tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Včas podanou kasační stížností brojí žalobce (dále jen stěžovatel ) proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 29. 10. 2004, č. j. 52 Az 31/2004-22, a to z důvodu uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d), event. § 103 odst. 1 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Stěžovatel je toho názoru, že v odůvodnění rozsudku popsaný skutkový stav se očividně netýká stěžovatele, ale žalobkyně, která je státní příslušnicí Ukrajiny, takže rozhodnutí krajského soudu je stiženo nepřezkoumatelnosí spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnutí, která mohla mít za následek nezákonné rozhodnutí ve věci samé, event. zmatečností řízení, pro kteréžto vady by měl být napadený rozsudek zrušen a stěžovateli přiznána náhrada nákladů řízení před soudem. Stěžovatel podanou kasační stížností současně žádá o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti. účinek kasační stížnosti. Dospěl k závěru, že o ní není třeba rozhodovat tam, kde je žadatel chráněn před důsledky rozsudku krajského soudu režimem pobytu za účelem strpění podle § 78b odst. 1, 2 zákona o azylu (cizinec má nárok na udělení víza za účelem strpění pobytu, mj. pokud žádost doloží dokladem o podání kasační stížnosti proti rozhodnutí soudu o žalobě proti rozhodnutí ministerstva ve věci azylu a návrhu na přiznání odkladného účinku -takové vízum opravňuje cizince k pobytu na území po dobu platnosti víza, která je 365 dnů; na žádost cizince odbor cizinecké a pohraniční policie platnost víza prodlouží, a to i opakovaně)-ze zákona platnost uvedeného víza zaniká právní mocí rozhodnutí o kasační stížnosti. Pozitivní rozhodnutí o žádosti o odkladný účinek by tedy nemělo z hlediska ochrany stěžovatele žádný význam, negativní by před rozhodnutím o kasační stížnosti bránilo řádnému soudnímu řízení. Při rozhodnutí o kasační stížnosti pak je rozhodnutí o odkladném účinku nadbytečné, neboť obecně může přiznání odkladného účinku kasační stížnosti přinést ochranu jen do doby rozhodnutí o této stížnosti.

Nejvyšší správní soud přezkoumal napadený rozsudek v souladu s ustanovením § 109 odst. 2 a 3 s. ř. s. vázán rozsahem a důvody, které stěžovatel uplatnil ve své kasační stížnosti, a dospěl k závěru, že kasační stížnost je důvodná.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. c) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené zmatečnosti řízení před soudem spočívající v tom, že chyběly podmínky řízení, ve věci rozhodoval vyloučený soudce nebo byl soud nesprávně obsazen, popřípadě bylo rozhodnuto v neprospěch účastníka v důsledku trestného činu soudce.

Podle ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s. lze kasační stížnost podat z důvodu tvrzené nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti nebo nedostatku důvodů rozhodnuti, popř. v jiné vadě řízení před soudem, mohla-li mít taková vada za následek nezákonné rozhodnutí o věci samé.

Z obsahu napadeného rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, vyplývá, že krajský soud rozhodl ve věci žalobce A. P. o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2004, č. j. OAM-1605/VL-11-P11-R2-2002, jímž bylo rozhodnuto tak, že se žalobci azyl neuděluje pro nesplnění podmínek § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Odůvodnění rozsudku krajského soudu se však týká žalobkyně, státní příslušnice Ukrajiny, která žádala o udělení azylu v České republice z důvodu výhrůžek a fyzického napadení ze strany neznámých osob, jež dávala do souvislosti s příslušností jejího syna k mládežnické organizaci RUCH, a také z důvodu nezájmu policie poskytnout jí ochranu kvůli její ruské národnosti. Z uvedeného je zjevné, že odůvodnění rozsudku se nevztahuje k návětí a výroku napadeného rozsudku, což činí tento rozsudek nepřezkoumatelným pro nesrozumitelnost. Ostatně na pochybení v této věci poukázal sám krajský soud v předkládací zprávě, kde zdejšímu soudu sdělil, že do napadeného rozsudku bylo omylem vytištěno odůvodnění jiného rozsudku.

Stěžovatel se tudíž právem dovolával důvodu kasační stížnosti uvedeného v ustanovení § 103 odst. 1 písm. d) s. ř. s., tj. nepřezkoumatelnosti spočívající v nesrozumitelnosti rozsudku. rozsudek krajského soudu zrušil a věc mu vrací k dalšímu řízení. V dalším řízení je třeba, aby krajský soud o věci rozhodl znovu a své rozhodnutí náležitě odůvodnil.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo rozhodnuto v souladu s ustanovením § 110 odst. 2 s. ř. s., podle kterého zruší-li Nejvyšší správní soud rozhodnutí krajského soudu a vrátí-li mu věc k dalšímu řízení, rozhodne krajský soud v novém rozhodnutí i o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozsudku n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. prosince 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu