č. j. 4 Azs 476/2004-64

USNESENÍ Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: N. D. T., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 24. 3. 2004, č. j. 55 Az 510/2003-35,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 4. 12. 2002, č. j. OAM-4676/VL-19-ZA-03-2002, kterým nebyl stěžovateli udělen azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2, resp. § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu) a současně bylo vysloveno, že na stěžovatele se nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 tohoto zákona.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Protože kasační stížnost byla podána prostřednictvím Mgr. Marka Sedláka, advokáta, se sídlem AK příkop 8, 602 00 Brno, aniž by však podání obsahovalo udělenou plnou moc k zastupování v řízení o kasační stížnosti, vyzval Krajský soud v Brně stěžovatele usnesením ze dne 31. 8. 2004, č. j. 55 Az 510/2003-56, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi pro toto řízení, přičemž jej poučil, že pokud tak neučiní, soud řízení pro tento nedostatek odmítne.

Adresát nebyl při pokusu o doručení této zásilky dne 29. 9. 2004 na uvedené adrese zastižen, zásilka byla uložena na poště, o čemž byl adresát předepsaným způsobem vyrozuměn, zásilku si však v úložní lhůtě nevyzvedl. Krajský soud poté zaslal dané usnesení stěžovateli ještě jednou, a ani tentokrát adresát nebyl při pokusu o doručení 22. 10. 2004 zastižen, zásilka byla uložena na poště, o čemž byl adresát předepsaným způsobem vyrozuměn, zásilku si však v úložní lhůtě nevyzvedl. Za využití institutu právní fikce nastaly jen s. ř. s. ) v návaznosti na § 46 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o. s. ř. ) platí, že nebyl-li adresát písemnosti (určené do vlastních rukou) zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si písemnost do deseti dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi pro toto řízení nepředložil.

Krajský soud v Brno, kromě zásilky opakovaně adresované stěžovateli, zaslal předmětné usnesení na vědomí i Mgr. Marku Sedlákovi, advokátovi, jehož prostřednictvím byla kasační stížnost podána, a tento zásilku převzal dne 5. 10. 2004. Ani on však na toto usnesení nereagoval.

Protože nezbytnou podmínkou, bez níž nelze řízení o kasační stížnosti vést, je povinné zastoupení stěžovatele advokátem a tento nedostatek nebyl v průběhu poskytnuté lhůty odstraněn, nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) a § 120 s. ř. s. odmítnout.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. 2. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu