4 Azs 47/2009-126

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: H. G. L., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, adresa pro doručování: Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 28. 5. 2009, č. j. 64 Az 114/2007-84,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28. 5. 2009, č. j. 64 Az 114/2007-84, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-1240/VL-10-18-2006, ze dne 15. 11. 2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků, ani Česká republika nemá právo na náhradu nákladů řízení a odměna advokáta Mgr. Marka Sedláka se určuje částkou 4800 Kč. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Dne 27. 8. 2009 byl spis krajského soudu předložen Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Z obsahu soudního spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že krajský soud v záhlaví napadeného rozsudku uvedl, že stěžovatel je neznámého pobytu, a v žádném podání stěžovatele doručeném soudu po vydání napadeného rozsudku není uvedena adresa pobytu stěžovatele. V databázi žalovaného je jako poslední údaj o místě pobytu stěžovatele uvedeno Pobytové středisko Kostelec nad Orlicí, odkud stěžovatel dne 26. 3. 2007 odešel.

Nejvyšší správní soud následně zjišťoval aktuální místo pobytu stěžovatele. Podle sdělení Policie České republiky ze dne 29. 9. 2009, č. j. CPR-58-6908/čj-2008-9CEVV, měl stěžovatel vydáno vízum za účelem strpění platné do 15. 10. 2008, poslední adresa pobytu X, okres Cheb.

Podle sdělení Policie České republiky, inspektorátu cizinecké policie Cheb ze dne 2. 11. 2009, č. j. CPPL-45072/ČJ-2009-034062-PC, bylo kontrolou na adrese X, okres Cheb, zjištěno, že stěžovatel se na této adrese od začátku roku 2008 nezdržuje, od 16. 10. 2008 si nebyl prodloužit vízum za účelem strpění a jeho místo pobytu není známo.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel byl naposledy k pobytu hlášen na adrese X, okres Cheb, kde se však od začátku roku 2008 nezdržuje a jeho současné místo pobytu není známo. Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. listopadu 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu