4 Azs 47/2008-68

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: N. D. B., zast. JUDr. Jitkou Bukvářovou, advokátkou, se sídlem Za Hanspaulkou 11, Praha 6, a dále opatrovníkem Zdeňkou Vlasákovou, zaměstnankyní Krajského soudu v Praze, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 5. 3. 2008, č. j. 47 Az 40/2007-27,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Advokátce JUDr. Jitce Bukvářové s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2400 Kč, která jí bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodn ění:

Krajský soud v Praze (dále jen krajský soud ) rozsudkem ze dne 5. 3. 2008, č. j. 47 Az 40/2007-27, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného ze dne 11. 12. 2007, č. j. OAM-10-568/LE-BE03-BE07-2007, kterým byla žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ) zamítnuta jako zjevně nedůvodná.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) a navrhla, aby byl rozsudek krajského soudu zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení. Stěžovatelka také požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů, neboť nemá právní vzdělání ani finanční prostředky, a nemůže tak náležitě chránit své práva.

Krajský soud proto zaslal stěžovatelce vzor potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech pro osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce v dané věci. Stěžovatelka jej podle pokynů vyplnila a zaslala zpět krajskému soudu.

Krajský soud usnesením ze dne 24. 4. 2008, č. j. 47 Az 40/2007-43, ustanovil zástupkyní stěžovatelky advokátku JUDr. Jitku Bukvářovou se sídlem Za Hanspaulkou 11, Praha 6, a vyzval ji, aby ve lhůtě jednoho měsíce ode dne doručení doplnila předmětnou kasační stížnost o konkrétní důvody v souladu s ustanovením § 103 odst. 1 s. ř. s. Toto usnesení krajský soud doručil dne 5. 5. 2008 zástupkyni stěžovatelky a stěžovatelce jej zaslal na adresu Zařízení pro zajištění cizinců, Bělá pod Bezdězem, kde se dosud zdržovala. Zásilka se však vrátila s poznámkou, že se stěžovatelka odstěhovala.

Krajský soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatelky v databázi Ministerstva vnitra, podle které stěžovatelka opustila místo svého dosavadního pobytu (Zařízení pro zajištění cizinců, Bělá pod Bezdězem) dne 3. 5. 2008 a její současný pobyt není znám. Krajský soud proto usnesením ze dne 20. 5. 2008, č. j. 47 Az 40/2007-49, ustanovil stěžovatelce podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, za použití § 64 s. ř. s., pro řízení o kasační stížnosti opatrovníka paní Zdeňku Vlasákovou, administrativní pracovnici Krajského soudu v Praze. Toto usnesení zaslal jak žalovanému tak ustanovené zástupkyni stěžovatelky advokátce JUDr. Jitce Bukvářové.

V písemném doplnění kasační stížnosti, které stěžovatelka podala dne 26. 5. 2008 prostřednictvím JUDr. Jitky Bukvářové, uvedla konkrétní okolnosti, které podle ní naplňují uplatněné kasační důvody stanovení v § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) s. ř. s. K tomuto doplnění kasační stížnosti se poté písemně vyjádřil žalovaný a navrhl, aby Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost, protože není důvodná.

Krajský soud poté spis předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 1. 7. 2008, č. j.-63, požádal Policii České republiky o sdělení místa pobytu stěžovatele. Policie České republiky, evidenční odbor Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, uvedla dne 28. 7. 2008, č. j. CPR-21-437/čj-2008-9CEVV, že stěžovatelka měla vydané výjezdní vízum k opuštění území České republiky platné od 3. 5. 2008 do 1. 6. 2008. O vydání dalšího víza nepožádala, doklad o jejím legálním odjezdu na uvedené vízum není evidován a její současný skutečný pobyt není Policii České republiky znám.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Ze zpráv Ministerstva vnitra a Policie České republiky a z neúspěšného pokusu soudu o doručení zmíněné zásilky je zřejmé, že stěžovatelka se nezdržuje v místě svého hlášeného pobytu v Zařízení pro zajištění cizinců, Bělá pod Bezdězem a změnu místa pobytu neoznámila krajskému soudu či Nejvyššímu správnímu soudu, přičemž její současný skutečný pobyt není znám ani Policii České republiky.

Nejvyšší správní soud tak shledal, že byly naplněny zákonné podmínky § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto podle § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 s. ř. s. zastavil řízení o kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna advokátce JUDr. Jitce Bukvářové byla stanovena za jeden úkon právní služby ve výši 2100 Kč podle § 7, § 9 odst. 3 písm. f) a § 11 odst. 1 písm. b) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátní tarif, ve znění pozdějších předpisů, (doplnění kasační stížnosti ze dne 26. 5. 2008, tj. písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. d) této vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za každý úkon. Nejvyšší správní soud nepřiznal zástupkyni stěžovatelky odměnu podle jí navrhovaného ustanovení § 11 vyhlášky č. 484/2000 Sb., kterou se stanoví paušální sazby výše odměny za zastupování účastníka advokátem nebo notářem při rozhodování o náhradě nákladů v občanském soudním řízení a kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů, protože podle tohoto ustanovení se určuje výše odměny pouze ve věcech žalob podle části páté občanského soudního řádu, zatímco v této věci rozhodoval Nejvyšší správní soud o kasační stížnosti podle soudního řádu správního.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu