č. j. 4 Azs 465/2004-76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: H. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 21. 4. 2004, č. j. 62 Az 1/2004-35,

takto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou u Krajského soudu v Ostravě se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhala zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 18. 12. 2003, č. j. OAM-6349/VL-11-17-2003, jímž byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně bezdůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovatelce doručen dne 27. 5. 2004 a kasační stížnost podala stěžovatelka osobně dne 9. 6. 2004, tzn. v zákonem stanovené lhůtě. V kasační stížnosti však stěžovatelka mimo jiné požádala o ustanovení bezplatného právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud proto stěžovatelce zaslal formulář- Vyjádření o osobních, výdělkových, majetkových poměrech pro účely posouzení důvodnosti žádosti o ustanovení právního zástupce a stanovil desetidenní lhůtu pro jeho vyplnění. Ve stanovené lhůtě, ani v přiměřené prodloužené lhůtě však stěžovatelka vyplněný formulář Krajskému soudu v Ostravě nezaslala, tedy neosvědčila své majetkové a jiné poměry; krajský soud proto usnesením ze dne 13. 7. 2004, č. j. 62 Az 1/2004-47, rozhodl, že se stěžovatelce právní zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovuje.

Protože podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie, vyzval následně Krajský soud v Ostravě stěžovatelku usnesením ze dne 5. 8. 2004, č. j. 62 Az 1/2004-53 k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložila, že je zastoupena advokátem a předložila plnou moc o tomto zastupování. V označeném usnesení byla stěžovatelka současně poučena o tom, že nebude-li v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, bude její kasační stížnost odmítnuta. že stěžovatelka nebyla na jí uvedené adrese zastižena, uloženo dne 24. 8. 2004 u držitele poštovní licence (na poště). Podle § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ) v návaznosti na § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (účinném v době doručování), (dále jen o. s. ř. ) platí, že nebyl-li adresát písemnosti (neurčené do vlastních rukou) zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si písemnost do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se o uložení nedozvěděl.

Posledním dnem úložní lhůty, tj. dnem doručení, tak byl v souzené věci pátek dne 27. 8. 2004. Na výše uvedeném závěru nemůže ničeho změnit ani ta skutečnost, že stěžovatelka převzala zásilku dne 5. 10. 2004, kdy jí její obsah zaslal soud znovu k telefonické žádosti tlumočníka p. Š., neboť i za této situace je třeba vycházet z fikce doručení uvedené v ustanovení § 46 odst. 2 o. s. ř.

Stejně tak ze spisu vyplývá, že stěžovatelka ve stanovené lhůtě nedoložila, že je zastoupena advokátem, resp. nepředložila plnou moc o tomto zastupování.

Na tomto závěru potom ničeho nemůže změnit ani skutečnost, že stěžovatelka podala proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 7. 2004, č. j. 62 Az 1/2004-47, kterým bylo rozhodnuto, že se stěžovatelce právní zástupce pro řízení o kasační stížnosti neustanovuje, samostatnou kasační stížnost, neboť tato kasační stížnost byla podána opožděně (navíc v době, kdy ji již uplynula lhůta stanovená usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5. 8. 2004, č. j. 62 Az 1/2004-53 k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložila, že je zastoupena advokátem a předložila plnou moc o tomto zastupování), a Nejvyšší správní soud proto tuto kasační stížnost odmítl usnesením ze dne 2. 2. 2005, č. j. 4 Azs 482/2004-72.

Skutečnost, že stěžovatelka není v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatelky podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Stěžovatelka současně požádala o ustanovení tlumočníka do ruského jazyka pro řízení o kasační stížnosti. V situaci, kdy stěžovatelka nebyla v řízení o kasační stížnosti zastoupena advokátem, se Krajský soud v Ostravě, jemuž v rámci úkonů po podání kasační stížnosti (§ 108 s. ř. s.) příslušelo o této věci rozhodovat, tímto návrhem zabývat nemohl, a také se jím nezabýval.

Stěžovatelka v kasační stížnosti rovněž navrhovala, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s. V situaci, kdy byla kasační stížnost odmítnuta, se Nejvyšší správní soud tímto návrhem již zabývat nemohl, a také se jím nezabýval.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s.,podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. 2. 2005 předsedkyně senátu