č. j. 4 Azs 418/2005-61

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Marie Turkové v právní věci žalobkyně: M. Z., zast. JUDr. Jiřím Stránským, advokátem, se sídlem Praha 9, Jandova 8, proti žalovanému: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, se sídlem Praha 3, Olšanská 2, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Městského soudu v Praze, ze dne 8. 4. 2004, č. j. 9 Ca 29/2004-11,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobkyně JUDr. Jiřímu Stránskému, advokátovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 3837,80 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 3. 5. 2004 u Městského soudu v Praze se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 8. 4. 2004, č. j. 9 Ca 29/2004-11, jímž bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, ze dne 29. 12. 2003, č. j. SCPP-6152/C-246-2003, kterým bylo zamítnuto odvolání a potvrzeno rozhodnutí Policie České republiky, Odboru pátrání a kontroly pobytu Praha, ze dne 13. 10. 2003, č. j. SCPP-2477/PH-OPK3-SV-2003, jímž bylo žalobkyni (dále jen stěžovatelce ) uloženo správní vyhoštění na dobu 3 let a stanovena lhůta pro vycestování z území České republiky do 31. 10. 2003.

Stěžovatelka současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Městský soud v Praze, poté, co usnesením ze dne ze dne 4. 10. 2004, č. j. 9 Ca 29/2004-27 ustanovil stěžovatelce k zastupování v řízení o kasační stížnosti JUDr. Jiřího Stránského, advokáta, se sídlem Praha 9, Jandova 8, předložil dne 15. 11. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 4. 1. 2006 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

Ze spisu vyplývá, že rozhodnutím Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, ze dne 2. 2. 2006, č. j. SCPP-5287/C-246-2005 bylo vyhověno žádosti stěžovatelky, kterou se domáhala zrušení platnosti označeného rozhodnutí Policie České republiky, Odboru pátrání a kontroly pobytu Praha, ze dne 13. 10. 2003, č. j. SCPP-2477/PH-OPK3-SV-2003, a rozhodnutí bylo zrušeno.

V podání ze dne 23. 6. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 26. 6. 2006, stěžovatelka, prostřednictvím svého zástupce uvedla, že bere zpět kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 30. 6. 2005, č. j. 9 Ca 29/2004-37, s odůvodněním, že předmět řízení s ohledem na rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2006 odpadl. Z obsahu spisu přitom vyplývá, že jediná kasační stížnost v dané věci byla podána proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2004, č. j. 9 Ca 29/2004-11, a s tímto usnesením také bezprostředně souvisí dopad rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2006, o kterém stěžovatelka ve zpětvzetí výslovně hovoří. Proto Nejvyšší správní soud požádal stěžovatelku o vyjasnění jejího podání ze dne 23. 6. 2006.

K dotazu Nejvyššího správního soudu stěžovatelka svoje zpětvzetí kasační stížnosti vyjasnila podáním ze dne 12. 7. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 7. 2006, v němž prostřednictvím svého zástupce uvedla, že bere svoji kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. 4. 2004, č. j. 9 Ca 29/2004-11 v celém rozsahu zpět, neboť předmět řízení s ohledem na rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 2. 2006 odpadl.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelka), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

V situaci, kdy bylo řízení zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatelky, JUDr. Jiří Stránský byl ustanoven soudem, platí odměnu za zastupování a hotové výdaje stát (§ 35 odst. 7 v návaznosti na § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci náleží v souladu s ustanovením § 11 písm. b), d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky, odměna za tři úkony právní služby (á 1000 Kč) ve výši 3000 Kč, a dále podle ustanovení § 13 odst. 3 téže vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky za tři úkony právní služby (á 75 Kč) ve výši 225 Kč. Protože ustanovený advokát je plátcem daně z přidané hodnoty

(dále jen daň ), zvyšuje se tento nárok vůči státu o částku odpovídající dani, kterou je tato osoba povinna z odměny za zastupování a z náhrad hotových výdajů odvést podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Částka daně, vypočtená podle § 37 písm. a) a § 47 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., činí 612,75 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 3837,80 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. července 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu