č. j. 4 Azs 400/2004-48

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: S. K., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, poštovní přihrádka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 12. 5. 2004, č. j. 24 Az 1926/2003-20,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou v zákonné lhůtě se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného rozsudku, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, jímž byla zamítnuta žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. e) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Z ustanovení § 105 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) vyplývá, že stěžovatel musí být v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Stěžovatel sice požádal o ustanovení advokáta, ale ve stanovené ani prodloužené lhůtě neprokázal své majetkové poměry, a proto krajský soud stěžovateli advokáta pro řízení o kasační stížnosti neustanovil. Následně Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 20. 10. 2004, č. j. 24 Az 1926/2003-42 vyzval stěžovatele, aby ve stanovené lhůtě předložil plnou moc udělenou advokátovi pro toto řízení a jeho prostřednictvím doplnil jmenovitě označené chybějící náležitosti kasační stížnosti. Přitom stěžovatele poučil, že pokud tak neučiní, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto.

Stěžovatel nebyl při pokusu o doručení této zásilky dne 26. 10. 2004 na uvedené adrese zastižen, zásilka byla uložena na poště, adresát si zásilku v úložní lhůtě nevyzvedl a za využití institutu právní fikce nastaly účinky doručení. Podle § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ) v návaznosti na § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o. s. ř. ) platí, doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si písemnost do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se adresát o uložení nedozvěděl.

Stěžovatel ve stanovené lhůtě plnou moc udělenou advokátovi soudu nepředložil. V této souvislosti se potom v jistém smyslu jeví jako druhořadé, že stěžovatel ve stanovené lhůtě stejně tak nedoplnil kasační stížnost o chybějící údaje.

Protože nebyl v soudem stanovené lhůtě především odstraněn nedostatek povinného zastoupení, a v podstatě již bez ohledu na to, že ve spojení s tím také nebyla v této lhůtě kasační stížnost doplněna, nebylo možno pro tento nedostatek v řízení pokračovat. Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud návrh stěžovatele podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Za této procesní situace se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O nákladech řízení rozhodl soud podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., neboť v případech odmítnutí kasační stížnosti, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. 1. 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu