č. j. 4 Azs 388/2005-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: R. G., zast. Mgr. et Mgr. Marek Čechovským, advokátem, se sídlem Václavské nám. 21, Praha, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Nad Štolou 3, Praha 7, pošt.schr. 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, č. j. 47 Az 1/2005-56,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností ze dne 11.7.2005, doručenou Krajskému soudu v Praze dne 12. 7. 2005, se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 47 Az 1/2005-56, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 11. 2004, č. j. OAM-3321/VL-10-04-R2-2002, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1,2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na ně nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Praze předložil dne 26. 10. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 9. 12. 2005 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli. prostřednictvím svého zástupce uvedl, že kasační stížnost ze dne 11. 7. 2005 proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 21. 4. 2005, č. j. 47 Az 1/2005-56, bere výslovně zpět v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce svoji kasační stížnost zpět v celém rozsahu, se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. února 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu