č. j. 4 Azs 38/2007-41

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Jana Dvořáka, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: D. M., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 2006, č. j. 28 Az 50/2006-17,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem ze dne 21. 12. 2006, č. j. 28 Az 50/2006-17, Krajský soud v Hradci Králové zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-49/VL-10-SE01-2006, ze dne 7. 9. 2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci mezinárodní ochranu podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost, požádal o ustanovení zástupce z řad advokátů a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Krajský soud v Hradci Králové usnesením ze dne 21. 2. 2007, č. j. 28 Az 50/2006-35, zamítl žádost stěžovatele o ustanovení zástupce a současně stěžovatele vyzval k předložení plné moci a k doplnění kasační stížnosti.

Dne 2. 4. 2007 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud dospěl k závěru, že kasační stížnost je opožděná.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové byl stěžovateli doručen dne 26. 1. 2007 a obsahuje řádné poučení o možnosti podat kasační stížnost. V poučení napadeného rozsudku je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí je přípustná kasační stížnost, kterou lze podat ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení, a že kasační stížnost je třeba podat ke Krajskému soudu v Hradci Králové, přičemž lhůta je zachována, byla-li kasační stížnost podána u Nejvyššího správního soudu.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v pátek dne 26. 1. 2007. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v sobotu dne 27. 1. 2007 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 9. 2. 2007 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 9. 2. 2007 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Z obsahu spisu vyplývá, že stěžovatel podal kasační stížnost dne 30. 1. 2007 osobně u Městského soudu v Praze, tedy u soudu místně nepříslušného. Městský soud v Praze dne 13. 2. 2007 postoupil kasační stížnost místně příslušnému Krajskému soudu v Hradci Králové, kterému byla doručena dne 15. 2. 2007.

Podle konstantní judikatury Nejvyššího správního soudu kasační stížnost podaná ve lhůtě uvedené v § 106 odst. 2 s. ř. s. u nepříslušného soudu, je kasační stížností včasnou jen tehdy, jestliže tento nepříslušný soud ještě ve lhůtě k podání kasační stížnosti tuto kasační stížnost odeslal (předal k poštovní přepravě) příslušnému krajskému soudu nebo Nejvyššímu správnímu soudu (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 18. 12. 2003, č. j. 4 Azs 39/2003-37, www.nssoud.cz, podobně též usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2003, č. j. 3 Ads 8/2003-17, publikované ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu pod č. 101/2004, www.nssoud.cz). Není přitom povinností, ostatně není ani v možnostech, soudu nepříslušného sledovat dodržení lhůty k podání kasační stížnosti proti rozsudku jiného soudu.

Vzhledem k tomu, že Městský soud v Praze postoupil kasační stížnost stěžovatele Krajskému soudu v Hradci Králové až dne 13. 2. 2007, tedy po uplynutí lhůty k podání kasační stížnosti, je zcela zřejmé, že kasační stížnost je opožděná. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 12. 2006, č. j. 28 Az 50/2006-17, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O návrhu, aby byl kasační stížnosti přiznán odkladný účinek podle § 107 s. ř. s. Nejvyšší správní soud samostatně nerozhodoval. Dospěl totiž k závěru, že o něm není třeba rozhodovat tam, kde je kasační stížnosti přiznán odkladný účinek přímo ze zákona (§ 32 odst. 5 zákona o azylu).

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. dubna 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu