č. j. 4 Azs 378/2005-57

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: V. P., zast. Mgr. Jekatěrinou Sochorovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Dlouhá 16, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka. 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 7. 4. 2005, č. j. 24 Az 429/2004-24,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupkyni stěžovatele, Mgr. Jekatěrině Sochorové, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 1075 Kč, která jí bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do 30-ti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 24. 5. 2005 u Krajského soudu v Ostravě se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 7. 4. 2005, č. j. 24 Az 429/2004-24, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 23. 6. 2004, č. j. OAM-1868/VL-20-08-2004, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě, poté, co usnesením ze dne 14. 6. 2005, č. j. 24 Az 429/2004-34, ustanovil stěžovateli k zastupování v řízení o kasační stížnosti Mgr. Jekatěrinu Sochorovou, advokátku, se sídlem Dlouhá 16, Praha 1, předložil dne 17. 10. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 9. 12. 2005 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 12. 12. 2005, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 12. 2005, stěžovatel uvedl, že se jmenuje V. P., v květnu 2005 podal kasační stížnost ve věci jeho žádosti o azyl, od doby podání kasační stížnosti se jeho rodinná situace v zemi původu podstatně změnila, a proto je nucen Českou republiku co nejdříve opustit. Z toho důvodu se rozhodl vzít svou podanou kasační stížnost zpět.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

S ohledem na to, že zástupkyně stěžovatele, Mgr. Jekatěrina Sochorová, byla ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 7 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označené zástupkyni za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 1075 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za jeden úkon právní služby [á 1000 Kč-§ 11 odst. 1 b) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky] a jednoho režijního paušálu (á 75 Kč-§ 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. ledna 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu