č. j. 4 Azs 373/2005-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Evy Kyselé v právní věci žalobkyně: P. O., zast. JUDr. Pavlou Kubičovou, advokátkou, se sídlem v Ostravě, Gen. Sochora 6176, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2005, č. j. 61 Az 154/2004-17,

takto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností se žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 29. 3. 2005, č. j. 61 Az 154/2004-17, kterým byla zamítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 6. 8. 2004, č. j. OAM-2441/VL-10-04-2004. Tímto rozhodnutím byla žádost stěžovatelky o udělení azylu zamítnuta jako zjevně nedůvodná dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

V kasační stížnosti mimo jiné požádala o ustanovení právního zástupce a přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Ze spisu vyplývá, že napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovatelce doručen dne 6. 5. 2005 a kasační stížnost podala stěžovatelka osobně dne 11. 5. 2005, tzn. v zákonem stanovené lhůtě.

Stejně tak ze spisu vyplývá, že usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 24. 8. 2005, č. j. 61 Az 154/2004-39, byla stěžovatelce k její žádosti a po posouzení předepsaných podmínek ustanovena zástupkyně-JUDr. Pavla Kubičová, advokátka, se sídlem v Ostravě, Gen. Sochora 6176. Vzhledem k tomu, že kasační stížnost neobsahovala veškeré náležitosti, které zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), pro kasační stížnost vyžaduje, jmenovitě neobsahovala údaj o tom, v jakém rozsahu a z jakých důvodů stěžovatelka rozsudek napadá a kdy bylo stěžovatelce napadené rozhodnutí doručeno, vyzval (v označeném usnesení) Krajský soud v Ostravě stěžovatelku (její zástupkyni) v souladu s ustanovením § 106 s. ř. s. k doplnění kasační stížnosti a stanovil k odstranění těchto nedostatků lhůtu jednoho měsíce od dne doručení tohoto usnesení. V usnesení stěžovatelku (zástupkyni) současně správně poučil o tom, že nebude-li kasační stížnost ve stanovené lhůtě doplněna, bude odmítnuta.

Ze spisu dále vyplývá, že označené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovatelce (zástupkyni) doručeno dne 19. 5. 2005 a stejně tak ze spisu vyplývá, že označené vady ve stanovené lhůtě, a ostatně ani později, odstraněny nebyly.

Neodstranění vad brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek náležitostí kasační stížnosti ve smyslu § 106 odst. 1 s. ř. s., který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatelky podle § 37 odst. 5 a § 120 s. ř. s. odmítl.

Výrok o náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti se opírá o ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže byla kasační stížnost odmítnuta.

Zástupkyně stěžovatelky, JUDr. Pavla Kubičová, byla ustanovena soudem a v takové situaci zástupkyni přísluší odměna od státu za zastupování v řízení o kasační stížnosti. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud z obsahu spisu nezjistil, že by zástupkyně v daném řízení jakkoliv konala, žádnou odměnu zástupkyni nepřiznal.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2006

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu