č. j. 4 Azs 36/2007-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: S. N., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2006, č. j. 64 Az 53/2005-32,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 28. 6. 2006, č. j. 64 Az 53/2005-18, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-625/VL-07-04-2005, ze dne 1. 4. 2005, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně včas kasační stížnost, požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů a o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 8. 11. 2006, č. j. 64 Az 53/2005-32, neustanovil stěžovatelce zástupce z řad advokátů (výrok I.) a současně stěžovatelku vyzval k předložení plné moci udělené advokátovi pro řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti. V odůvodnění uvedl, že stěžovatelka byla vyzvána k prokázání svých majetkových a osobních poměrů, přičemž na toto nereagovala, proto jí soudem nebyl ustanoven advokát.

Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost, ve které namítala, že neobdržela dotazník, proto nemohla reagovat. Stěžovatelka navrhla, aby bylo napadené usnesení zrušeno a věc vrácena krajskému soudu k dalšímu řízení.

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu soudního spisu vyplývá, že napadené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo stěžovatelce doručeno dne 14. 11. 2006, což stěžovatelka potvrdila vlastnoručním podpisem na doručence, která je založena ve spisu.

Napadené usnesení obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti. V tomto poučení je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti výroku I. napadeného usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení, a to k Nejvyššímu správnímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ostravě.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu začíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovatelce doručeno v úterý dne 14. 11. 2006. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet ve středu dne 15. 11. 2006 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v úterý dne 28. 11. 2006 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 28. 11. 2006 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu však vyplývá, že kasační stížnost byla podána k doručení Krajskému soudu v Ostravě na poště P. 4 až dne 6. 12. 2006, tedy opožděně.

Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 8. 11. 2006, č. j. 64 Az 53/2005-32, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu