č. j. 4 Azs 36/2006-65

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobce: R. B., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2005, č. j. 65 Az 98/2004-22, a o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 6. 4. 2005, č. j. 65 Az 98/2004-22, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 12. 2004, č. j. OAM-3229/VL-20-15-2004, a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Výše označeným rozhodnutí žalovaného bylo o žádosti žalobce o udělení azylu rozhodnuto tak, že azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů se neuděluje, a že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Proti citovanému rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost v níž navrhoval, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek Krajského soudu v Ostravě zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení. Současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení advokáta pro řízení o kasační stížnosti.

Usnesením ze dne 11. 11. 2005, č. j. 65 Az 98/2004-52, Krajský soud v Ostravě rozhodl, že se žalobci neustanovuje zástupce z řad advokátů. V odůvodnění uvedl, že stěžovatel nedoložil ve stanovené lhůtě, na výzvu soudu své osobní, výdělkové a majetkové poměry. Tiskopis potvrzení o osobních, výdělkových a majetkových poměrů ze dne 27. 9. 2005 nepřevzal a ten byl uložen na poště dne 30. 9. 2005. Na výzvu soudu nereagoval.

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 1. 2006, č. j. 65 Az 98/2004-56, soud vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do jednoho měsíce ode dne doručení usnesení doplnil podání ze dne 23. 5. 2005 tak, že bude zastoupen advokátem (doložil plnou moc udělenou advokátovi), a aby doplnil podanou kasační stížnost o údaje, v jakém rozsahu a z jakých s. ř. s. a údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen. Současně stěžovatele poučil, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, bude kasační stížnost odmítnuta (§ 37 odst. 5 s. ř. s.). Uvedené usnesení stěžovatel nepřevzal, proto zásilka byla dne 11. 1. 2006 uložena na poště a adresátu byla zanechána výzva, že si ji má v úložní lhůtě vyzvednout.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel na výzvu soudu ve stanovené lhůtě, ostatně ani později, nereagoval, předložil krajský soud spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti. V předkládací zprávě poukázal na skutečnost, že stěžovatel přes výzvu soudu není zastoupen advokátem.

Podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. stěžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná, nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.

Podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl, nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá, nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení, a tento nedostatek je neodstranitelný, nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat.

Stěžovatel v řízení vystupuje jako osoba bez právnického vzdělání, a proto musí být zastoupen advokátem v řízení o kasační stížnosti.

Za této situace nutno uzavřít, že stěžovatel neodstranil nedostatek povinného zastoupení advokátem v řízení o kasační stížnosti, a pro uvedený nedostatek podmínky řízení nelze v řízení pokračovat. Přitom výzva Krajského soudu v Ostravě k odstranění tohoto nedostatku obsahovala poučení o tom, že nebude-li nedostatek povinného zastoupení advokátem ve lhůtě odstraněn, bude řízení o kasační stížnosti odmítnuto. Nejvyšší správní soud kasační stížnost proto odmítl, aniž by se zabýval nedostatkem náležitostí kasační stížnosti [§ 105 odst. 2, § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]. Z těchto důvodů se nezabýval ani návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti bylo Nejvyšším správním soudem za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. února 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu