č. j. 4 Azs 295/2004-56

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: L. L., zast. Mgr. Janou Hladíkovou, advokátkou, se sídlem v Pardubicích, tř. 17. listopadu 623, proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, ze dne 17. 2. 2004, č. j. 52 Az 306/2003-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

III. Zástupkyni stěžovatelky, Mgr. Janě Hladíkové, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč, která jí bude vyplacena Nejvyšším správním soudem do třiceti dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) podanou kasační stížností napadá shora označené usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, Pobočka v Pardubicích, kterým byla odmítnuta její žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra č. j. OAM-306/LE-P18-2002 ze dne 9. 9. 2003, E. č. X. Tímto rozhodnutím žalovaný k žádosti stěžovatelky, kterou vzala svou žádost o udělení azylu zpět, řízení o azylu zastavil podle § 25 písm. a) zákona o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu).

Stěžovatelka současně požadovala, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek.

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, předložil dne 6. 8. 2004 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 19. 8. 2004 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců ani jiných osob nenamítli.

Podáním, které došlo Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 1. 2005, vzala stěžovatelka, zastoupená výše uvedenou právním zástupkyní, svou kasační stížnost zpět. správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a také se jím nezabýval.

Poněvadž projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) za použití § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Vzhledem k tomu, že zástupkyně stěžovatelky, Mgr. Jana Hladíková, byla ustanovena soudem, přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 7 a § 60 odst. 1 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označené zástupkyni za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 2150 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (á 1 000 Kč-§ 11 odst. 1 písm. b/, § 11 odst. 1 písm. d/ ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f/ cit. vyhlášky) a dvou režijních paušálů (á 75 Kč-§ 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. 1. 2005

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu