č. j. 4 Azs 286/2005-90

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: G. F., zastoupený Mgr. Faridem Alizeyem, advokátem, se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava, Masná 8, proti žalovanému Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2005, č. j. 24 Az 2345/2003-45, a o návrhu na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Odměna zástupci stěžovatele Mgr. Faridu Alizeyovi, advokátovi, se sídlem v Ostravě, Masná 8, s e p ř i z n á v á částkou 1279,30 Kč a bude mu vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobce (dále též stěžovatel ) podanou kasační stížností napadá shora označený rozsudek Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra, odboru azylové a migrační politiky, ze dne 18. 11. 2003, č. j. OAM-3090/VL-10-HA08-2003, jímž bylo rozhodnuto o neudělení azylu stěžovateli podle ustanovení § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), jakož i o tom, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu v platném znění.

Krajský soud v Ostravě předložil dne 27. 7. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel podáním ze dne 3. 7. 2006 požádal o ukončení jím podané kasační stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. 4. 2005, č. j. 24 Az 2345/2003, E. č. x, týkající se žádosti o udělení azylu. Uvedl výslovně, že celou svou kasační stížnost bere zpět. Současně požádal o uvedení data nabytí právní moci kasační stížnosti. Své podání vlastnoručně podepsal.

Podle ust. § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb. soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) soud usnesením řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Poněvadž projev vůle stěžovatele, jímž jednoznačně došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje z hlediska obsahu pochybnosti, Nejvyšší správní soud usnesením v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., řízení zastavil.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, se Nejvyšší správní soud již nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti, a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 věta prvá s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s.).

Odměna zástupci stěžovatele Mgr. Faridu Alizeyovi, který byl ustanoven stěžovateli k jeho žádosti usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 27. 3. 2006, č. j. 24 Az 2345/2003-75, byla stanovena za jeden úkon právní pomoci po 1000 Kč (převzetí a příprava zastoupení-§ 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb.), k čemuž byl přičten režijní paušál ve výši 1 x 75 Kč ve smyslu § 13 odst. 3 téže vyhlášky a DPH ve výši 204,30 Kč (19%), celkem tedy 1279,30 Kč. Uvedená částka bude zástupci stěžovatele vyplacena do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozsudku z účtu Nejvyššího správního soudu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. července 2005

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu