č. j. 4 Azs 282/2005-49

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: Q. B., zast. JUDr. Mario Hanákem, advokátem, se sídlem Matiční 730/03, Moravská Ostrava, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 1. 2. 2005, č. j. 65 Az 66/2004-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 21. 3. 2005 u Krajského soudu v Ostravě se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 1. 2. 2005, č. j. 65 Az 66/2004-21, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 4. 11. 2004, č. j. OAM-3114/VL-10-048-2004, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Samostatným podáním stěžovatel požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Krajský soud v Ostravě předložil dne 25. 7. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 2. 9. 2005 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 12. 1. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 1. 2006, stěžovatel uvedl, že bere podanou kasační stížnost v plném rozsahu zpět a navrhuje, aby soud usnesením řízení zastavil. Současně se žalobce vzdává práva na podání opravného prostředku proti rozhodnutí o zastavení tohoto řízení. o udělení trvalého pobytu na území České republiky a probíhající kasační řízení je překážkou zahájení řízení o udělení trvalého pobytu na území České republiky.

S ohledem na shora uvedené žádá soud o vydání rozhodnutí o zastavení řízení o kasační stížnosti v co nejkratší době.

Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ) soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval. Jelikož stěžovatel vzal svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzal stěžovatel svoji kasační stížnost zpět, se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. února 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu