č. j. 4 Azs 270/2005-87

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobkyně: V. P., provdaná B., zast. JUDr. Otto Mrňavým, advokátem, se sídlem v Praze 3, Tachovské nám. 649/3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2005, č. j. 9 Az 211/2003-58,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou osobně dne 3. 5. 2005 u Městského soudu v Praze se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení rozhodnutí uvedeného soudu ze dne 9. 3. 2005, č. j. 9 Az 211/2003-58, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 7. 2003, č. j. OAM-1928/AŘ-2002, jímž bylo rozhodnuto o rozkladu a potvrzeno rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 16. 8. 2001, č. j. OAM-886/VL-07-P18-2000, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizinku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatelka současně požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Městský soud v Praze poté, co provedl předepsané v úvahu přicházející úkony po podání kasační stížnosti ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů ( s. ř. s. ), předložil dne 13. 7. 2005 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu. Nejvyšší správní soud poučil dne 11. 8. 2005 účastníky řízení o složení senátu Nejvyššího správního soudu, který je podle rozvrhu práce povolán věc projednat a rozhodnout, a rovněž o možnosti namítnout podjatost soudce. Účastníci řízení podjatost soudců nenamítli.

V podání ze dne 6. 2. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 8. 2. 2006, prostřednictvím svého zástupce stěžovatelka uvedla, že protože na její straně došlo ke změně 3. 5. 2005 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 9. 3. 2005, sp. zn. 9 Az 211/2003, výslovně zpět a žádá o zastavení řízení ve věci kasační stížnosti.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelka, jejíž procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatelka vzala svou kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Za této procesní situace, kdy vzala stěžovatelka svoji kasační stížnost zpět, se již Nejvyšší správní soud nemohl zabývat návrhem na přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a také se jím nezabýval.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. března 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu