4 Azs 27/2012-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: L. V., zast. JUDr. Stanislavem Křečkem, advokátem, se sídlem nám. Míru 15, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2012, č. j. 42 Az 2/2011-29,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Rozsudkem Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2012, č. j. 42 Az 2/2011-29, byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 22. 9. 2011, č. j. OAM-81/VL-07-PA03-R2-2008, jímž nebyla žalobkyni udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona o azylu č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dne 8. 6. 2012 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena blanketní kasační stížnost žalobkyně (dále jen stěžovatelka ), která byla podána k poštovní přepravě dne 6. 6. 2012 a která směřovala proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2012, č. j. 42 Az 2/2011-29.

Dříve, než Nejvyšší správní soud začne rozhodovat o věci samé, musí přezkoumat dodržení zákonných podmínek pro řízení o kasační stížnosti. Podle § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) musí být kasační stížnost podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti přitom nelze prominout (§ 106 odst. 2 s. ř. s. in fine). Podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. soud odmítne návrh, jestliže byl podán opožděně.

V souzené věci byla zásilka určená do vlastních rukou zástupce stěžovatelky, obsahující rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 29. 3. 2012, č. j. 42 Az 2/2011-29, doručena zástupci stěžovatelky do vlastních rukou dne 18. 4. 2012. Tato skutečnost vyplývá z doručenky založené na č. l. 32 spisu Krajského soudu v Ústí nad Labem sp. zn. 42 Az 2/2011. Stěžovatelka podala kasační stížnost k poštovní přepravě dne 6. 6. 2012.

Jak je uvedeno shora, kasační stížnost musí být podána ve lhůtě do dvou týdnů po doručení rozhodnutí. Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. V daném případě bylo rozhodnutí zástupci stěžovatelky doručeno ve středu dne 18. 4. 2012. Lhůta pro podání kasační stížnosti proto počala běžet ve čtvrtek dne 19. 4. 2012. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Konec dvoutýdenní lhůty pro podání kasační stížnosti tedy v dané věci připadl na středu dne 2. 5. 2012. Kasační stížnost tedy měla být stěžovatelkou nebo jejím zástupcem podána u soudu nebo k poštovní přepravě nejpozději dne 2. 5. 2012, aby lhůta pro její podání byla zachována. Kasační stížnost však byla podána k poštovní přepravě až dne 6. 6. 2012, jak vyplývá z obálky založené na č. l. 3 spisu Nejvyššího správního soudu sp. zn.. Kasační stížnost byla tedy podána opožděně. Zmeškání lhůty pro podání kasační stížnosti přitom nelze podle § 106 odst. 2 s. ř. s. in fine prominout. Nejvyšší správní soud proto kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., použitého přiměřeně podle § 120 s. ř. s., odmítl.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 120 a § 60 odst. 3 věty první s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. června 2012

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu