4 Azs 247/2014-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně senátu JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: A. V., proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 25. 11. 2014, č. j. 64 Az 2/2013-43,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 25. 11. 2014, č. j. 64 Az 2/2013-43, zamítl žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 2. 2013, č. j. OAM-37/ZA-ZA06-ZA14-2013, jímž žalovaný podle ustanovení § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, zamítl jako zjevně nedůvodnou žádost žalobkyně o udělení mezinárodní ochrany.

[2] Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále též stěžovatelka ) dne 11. 12. 2014 u zdejšího soudu kasační stížnost odevzdanou k poštovní přepravě dne 9. 12. 2014, ve které zároveň požadovala přidělení advokáta, na kterého podle svého tvrzení neměla finanční prostředky.

[3] Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 12. 12. 2014, č. j.-7, vyzval stěžovatelku, aby ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 ve spojení s § 35 odst. 8 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) ve lhůtě dvou týdnů od jeho doručení doložila prostřednictvím přiloženého formuláře svoje osobní, majetkové a výdělkové poměry a dále soudu sdělila měsíční výdaje na bydlení a uspokojování dalších základních životních a osobních potřeb. Přitom stěžovatelku poučil o tom, že soud žádost zamítne, pokud nebude výzvě vyhověno. Přípis byl podle doručenky založené ve spisu doručen stěžovatelce dne 16. 12. 2014; lhůta pro doložení nedostatečných prostředků uplynula proto dne 30. 12. 2014.

[4] Stěžovatelka ve stanovené lhůtě nedoložila své poměry a měsíční výdaje, a proto zdejší soud návrh na ustanovení právního zástupce v řízení o kasační stížnosti usnesením ze dne 22. 1. 2015, č. j.-15, zamítl. Zároveň stěžovatelku ve smyslu § 105 odst. 2 s. ř. s. vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložila zdejšímu soudu buď plnou moc udělenou advokátu k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo doklad o vysokoškolském právnickém vzdělání stěžovatelky, které je vyžadováno pro výkon advokacie; stěžovatelku rovněž poučil o následcích nesplnění této výzvy.

[5] Podle § 105 odst. 2 s. ř. s. v řízení před Nejvyšším správním soudem [s]těžovatel musí být zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie .

[6] Podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. [n]estanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže soud o téže věci již rozhodl nebo o téže věci již řízení u soudu probíhá nebo nejsou-li splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a nelze proto v řízení pokračovat .

[7] Stěžovatelka byla řádně vyzvána k doložení právního zastoupení nebo vlastního právního vzdělání vyžadovaného k výkonu advokacie a poučena o následcích nesplnění této výzvy. Lhůta dvou týdnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovatelce k doložení plné moci nebo dokladu v usnesení ze dne 22. 1. 2015, č. j. 4 As 247/2014-15, doručeném stěžovatelce vložením do schránky dne 30. 1. 2015, uplynula v pátek dne 13. 2. 2015. Stěžovatelka však navzdory výzvě a náležitému poučení svoji zákonnou povinnost nesplnila. Jelikož nebyla splněna podmínka řízení spočívající v kvalifikovaném právním zastoupení před zdejším soudem (§ 105 odst. 2 s. ř. s) a tato skutečnost představuje nedostatek, pro který není možné v řízení o kasační stížnosti dále pokračovat, Nejvyšší správní soud kasační stížnosti odmítnul podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

[8] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty první ve spojení s § 120 § s. ř. s., neboť v případě odmítnutí kasační stížnosti nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o ní.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu