č. j. 4 Azs 243/2003-60

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: P. S., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 7. 2003, č. j. 24 Az 1227/2003-25,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Podanou kasační stížností se žalobce (dále jen stěžovatel ) domáhá přezkoumání shora označeného rozsudku Krajského soudu v Ostravě, kterým byla zamítnuta žaloba proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 24. 3. 2003, č. j. OAM-980/VL-07-17-2003, jímž nebyl žalobci udělen azyl z důvodu nesplnění podmínek uvedených v §§ 12, 13 a 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a kterým bylo současně rozhodnuto, že se na osobu žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Stěžovatel současně požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Rozsudek Krajského soudu v Ostravě byl stěžovateli doručen dne 31. 10. 2003 a kasační stížnost podal stěžovatel osobně dne 6. 11. 2003, tzn. v zákonem stanovené lhůtě. V kasační stížnosti stěžovatel mimo jiné požádal o ustanovení právního zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Krajský soud proto stěžovateli zaslal formulář- Vyjádření o osobních, výdělkových a majetkových poměrech pro účely posouzení důvodnosti žádosti o ustanovení právního zástupce a stanovil desetidenní lhůtu pro jeho vyplnění. Ve stanovené lhůtě však stěžovatel vyplněný formulář Krajskému soudu v Ostravě nezaslal, tedy neosvědčil své majetkové a jiné poměry; krajský soud proto usnesením rozhodl, že se návrh stěžovatele na ustanovení advokáta pro jeho zastupování v řízení o kasační stížnosti zamítá.

Protože podle ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. musí být stěžovatel v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, pokud stěžovatel sám nemá vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštního zákona vyžadováno pro výkon advokacie, vyzval následně Krajský soud v Ostravě stěžovatele usnesením ze dne 5. 11. 2004, č. j. 24 Az 1227/2003-53, k tomu, aby ve lhůtě jednoho měsíce doložil, že je zastoupen advokátem a předložil plnou že nebude-li v řízení o kasační stížnosti zastoupen advokátem, bude jeho kasační stížnost odmítnuta.

Ze spisu vyplývá, že označené usnesení Krajského soudu v Ostravě bylo z důvodu, že stěžovatel nebyl na zjištěné adrese zastižen, uloženo dne 16. 11. 2004 u držitele poštovní licence (na poště). Podle § 42 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ), v návaznosti na § 46 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), platí, že nebyl-li adresát písemnosti (neurčené do vlastních rukou) zastižen, ačkoliv se v místě doručení zdržuje, písemnost se uloží a adresát se vhodným způsobem vyzve, aby si písemnost vyzvedl. Nevyzvedne-li si písemnost do tří dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se o uložení nedozvěděl.

Ze spisu vyplývá, že adresát si zásilku v úložní době nevyzvedl. Stejně tak ze spisu vyplývá, že stěžovatel ve stanovené lhůtě nedoložil, že je zastoupen advokátem, resp. nepředložil plnou moc o tomto zastupování.

Tato skutečnost brání věcnému vyřízení kasační stížnosti. Jedná se o nedostatek podmínek řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn, proto Nejvyšší správní soud kasační stížnost podle § 46 odst. 1 písm. a), § 120 s. ř. s. odmítl.

Současně stěžovatel v kasační stížnosti navrhoval, aby Nejvyšší správní soud přiznal kasační stížnosti odkladný účinek dle ustanovení § 107 s. ř. s. V situaci, kdy byla kasační stížnost odmítnuta pro nedostatek povinného zastoupení, se Nejvyšší správní soud tímto návrhem zabývat nemohl, a také se jím nezabýval.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. 1. 2005

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu