č. j. 4 Azs 228/2006-63

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: O. M. O., zastoupený opatrovníkem-Organizace pro pomoc uprchlíkům, právně zast. JUDr. Dobroslavem Pokorným, advokátem, se sídlem Teplice, Spytihněvova 11, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18. 4. 2006, č. j. 28 Az 76/2005-26,

t a k t o:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobce JUDr. Dobroslavovi Pokornému, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) včas podanou kasační stížností napadá shora označený rozsudek krajského soudu, kterým byla zamítnuta jeho žaloba směřující proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 27. 7. 2005, č. j. OAM-773/VL-20-K03-2005. Tímto rozhodnutím bylo vysloveno, že stěžovateli se neuděluje azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2, ani podle § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (zákon o azylu), a že se na stěžovatele nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 tohoto zákona.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel spolu s kasační stížností požádal soud o ustanovení zástupce z řad advokátů, byl mu usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 26. 5. 2006, č. j. 28 Az 76/2005-36, ustanoven advokát JUDr. Dobroslav Pokorný, se sídlem Spytihněvova 11, Teplice.

Usnesením Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 3. 8. 2006, č. j. 28 Az 76/2005-47, podle § 29 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen o. s. ř. ), použitého přiměřeně podle § 64 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, (dále jen s. ř. s. ), byl stěžovateli z důvodu jeho neznámého pobytu ustanoven opatrovník, Organizace pro pomoc uprchlíkům jemuž bylo označené usnesení dne 8. 8. 2006 i doručeno.

Krajský soud v Hradci Králové, po provedení úkonů ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), předložil dne 7. 11. 2006 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

Dříve než mohl zdejší soud o kasační stížnosti rozhodnout, stěžovatel ji podáním ze dne 9. 5. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 15. 5. 2007, vzal zpět. Současně požádal, aby mu soud zaslal rozhodnutí na novou adresu: P. 58/12E, P. 10, kterou takto současně soudu oznámil.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož (jejichž) procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává (dávají) najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatele JUDr. Dobroslav Pokorný, byl ustanoven soudem, platí odměnu za zastupování a hotové výdaje stát (§ 35 odst. 7 v návaznosti na § 120 s. ř. s.). Ustanovenému zástupci náleží v souladu s ustanovením § 11 písm. b) a d) vyhlášky č. 177/1996 Sb., o odměnách a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) ve spojení s § 9 odst. 3 písm. f) cit. vyhlášky, odměna za dva úkony právní služby á 1000 Kč, a dále podle ustanovení § 13 odst. 3 téže vyhlášky náhrada hotových výdajů ve výši paušální částky za dva úkony právní služby á 75 Kč. Ustanovenému zástupci se tedy přiznává náhrada nákladů v celkové výši 2150 Kč.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. května 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu