USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Lenky Matyášové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: M. S., zast. opatrovnicí paní A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 26. 9. 2006, č. j. 56 Az 183/2006-28,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 26. 9. 2006, č. j. 56 Az 183/2006-28, odmítl podání žalobce směřující proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 5. 2006, č. j. OAM-531/VL-10-ZA04-2006, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. h) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Krajský soud v odůvodnění usnesení uvedl, že žalobce nereagoval na výzvu soudu k odstranění vad podání, proto soudu nezbylo než jeho podání podle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), odmítnout.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost a požádal o ustanovení právního zástupce. Stěžovatel navrhl, aby Nejvyšší správní soud napadené rozhodnutí krajského soudu zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Z evidence žalovaného krajský soud zjistil, že stěžovatel dne 12. 10. 2006 opustil P. s. Z. u B., a proto soud následně zjišťoval místo pobytu stěžovatele.

Podle sdělení Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie ze dne 20. 11. 2006, č. j. SCPP-16-344/E2-2006, je poslední adresou pobytu stěžovatele P. s. Z. u B., přičemž současné místo pobytu stěžovatele není známo. ustanovil stěžovateli opatrovnicí pro řízení o kasační stížnosti paní A. H., vedoucí soudní kanceláře Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně poté usnesením ze dne 5. 1. 2007, č. j. 56 Az 183/2006-43, zamítl návrh stěžovatele na ustanovení zástupce a zároveň stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení této výzvy odstranil nedostatek svého podání spočívající v tom, že není zastoupen advokátem, ačkoliv sám nemá právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie. Současně stěžovatele poučil o tom, že nevyhoví-li této výzvě ve stanovené lhůtě, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne.

Dne 29. 1. 2007 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen v P. s. Z. u B., avšak toto pobytové středisko dne 12. 10. 2006 opustil. Stěžovatel se tedy nezdržuje v místě hlášeného pobytu a z obsahu soudního spisu vyplývá, že změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

Za této procesní situace, kdy bylo řízení o kasační stížnosti zastaveno, se Nejvyšší správní soud již nezabýval případnými vadami kasační stížnosti.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení ne jsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu