č. j. 4 Azs 217/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: A. A., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Brno, Příkop 8, adresa pro doručování: Praha 1, Václavské nám. 21, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, odbor azylové a migrační politiky, Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní schránka 21/OAM, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 19. 7. 2006, č. j. 15 Az 555/2003-32,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 4. 8. 2006 poštovní přepravou ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 19. 6. 2006, č. j. 15 Az 555/2003-32, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatele proti rozhodnutí žalovaného ze dne 29. 1. 2003, č. j. OAM-7090/VL-10-C10-2001, o neudělení azylu z důvodu nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizince nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu.

Krajský soud v Ústí nad Labem, po provedení úkonů ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), předložil dne 23. 10. 2006 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 21. 11. 2006, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 20. 12. 2006, stěžovatel uvedl, že kasační stížnost podanou proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, č. j. 15 Az 555/2003-32, kterým soud zamítl jeho žalobu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ze dne 29. 1. 2003, č. j. OAM-7090/VL-10-C10-2001, prostřednictvím svého právního zástupce bere výslovně zpět v celém rozsahu.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatel (stěžovatelé), jehož (jejichž) procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává (dávají) najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatel vzal svoji kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu