č. j. 4 Azs 215/2006-76

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Milana Kamlacha, JUDr. Vojtěcha Šimíčka a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: K. L., zast. JUDr. Františkem Váchou, advokátem, se sídlem Praha 8, Zenklova 8, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 17. 5. 2006, č. j. 60 Az 60/2005-17,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Zástupci žalobkyně JUDr. Františku Váchovi, advokátovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 4800 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě rozsudkem ze dne 17. 5. 2006, č. j. 60 Az 60/2005-17, zamítl žalobu žalobkyně proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-753/VL-07-03-2005, ze dne 25. 4. 2005, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobkyně o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ). Krajský soud dospěl v odůvodnění napadeného rozsudku k závěru, že žaloba není důvodná, a proto ji podle § 78 odst. 7 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), zamítl.

Proti tomuto rozsudku podala žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) kasační stížnost a požádala o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti podle § 107 s. ř. s. Stěžovatelka současně požádala o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Dne 19. 10. 2006 byla věc předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti, kterou krajský soud považoval za opožděnou.

Nejvyšší správní soud přípisem ze dne 24. 10. 2006, č. j.-39, vrátil spis krajskému soudu k rozhodnutí o návrhu stěžovatelky na ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti a k odstranění vad kasační stížnosti, neboť dospěl k závěru, že kasační stížnost byla podána včas. Z podacího lístku, který je připojen k podání stěžovatelky na č. l. 36, Nejvyšší správní soud totiž zjistil, že dne 28. 6. 2006 podala stěžovatelka na poště P. 1, pod č. x, zásilku k doručení Krajskému soudu v Ostravě. Obálka na č. l. 28, ve které byla krajskému soudu dne 19. 7. 2006 doručena kasační stížnost stěžovatelky ze dne 28. 6. 2006, je označena stejným podacím číslem a byla podána na téže podací poště, proto nelze pochybovat o tom, že zmíněný podací lístek prokazuje odeslání kasační stížnosti Krajskému soudu v Ostravě. Z předmětné obálky Nejvyšší správní soud dále zjistil, že došlo k záměně údajů odesílatelky s údaji adresáta, když stěžovatelka omylem uvedla sebe jako adresáta a krajský soud jako odesílatele. Vzhledem k tomu, že podací lístek je nutno vnímat jako doklad o odeslání zásilky, a to zejména pro případ jejího nedoručení či ztráty, vycházel Nejvyšší správní soud z údajů uvedených na podacím lístku. Skutečnost, že na podacím lístku správně uvedený údaj adresáta je na obálce uveden na místě odesílatele a naopak, vyhodnotil Nejvyšší správní soud jako pochybení pošty, která opomenula porovnat údaje na podacím lístku s údaji na obálce. Nejvyšší správní soud přitom vycházel z toho, že je povinností pošty zásilku řádně doručit a stěžovatelka soudu předložila podací lístek, který řádné odeslání zásilky prokazuje. Kasační stížnost tedy byla podána včas.

Krajský soud v Ostravě poté usnesením ze dne 23. 11. 2006, č. j. 60 Az 60/2005-44, ustanovil stěžovatelce zástupcem pro řízení o kasační stížnosti JUDr. Františka Váchu, advokáta, kterého současně vyzval k doplnění kasační stížnosti. Zástupce stěžovatelky následně podáním ze dne 4. 2. 2007 kasační stížnost stěžovatelky doplnil.

Podáním ze dne 7. 3. 2007, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 8. 3. 2007, vzala stěžovatelka kasační stížnost zpět s odůvodněním, že chce následovat svého přítele zpět na Ukrajinu. Stěžovatelka navrhla, aby soud řízení v této věci zastavil.

Dne 20. 3. 2007 byla věc znovu předložena Nejvyššímu správnímu soudu.

Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle § 108 odst. 2 s. ř. s. byla-li kasační stížnost před předložením věci Nejvyššímu správnímu soudu vzata zpět, krajský soud usnesením řízení o kasační stížnosti zastaví.

Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, a vzhledem k tomu, že zpětvzetí kasační stížnosti bylo podáno poté, co byl spis poprvé předložen k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu (19. 10. 2006), Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. a § 108 odst. 2 s. ř. s., za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

Odměna zástupci stěžovatelky JUDr. Františku Váchovi, advokátovi, který byl stěžovatelce ustanoven usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 23. 11. 2006, č. j. 60 Az 60/2005-44, byla stanovena za dva úkony právní služby ve výši 2100 Kč podle § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., ve znění pozdějších předpisů (převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé podle § 11 odst. 1 písm. b) a d) této vyhlášky) a režijní paušál podle § 13 odst. 3 téže vyhlášky ve výši 300 Kč za každý úkon. Zástupci stěžovatelky bude vyplacena částka ve výši 4800 Kč, a to z účtu Nejvyššího správního soudu do 30 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. března 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu