4 Azs 205/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobkyně: M. M., zast. Mgr. Pavlínou Zámečníkovou, advokátkou, se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalované: Ministerstvo vnitra, Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. 8. 2015, č. j. 57 A 91/2015-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 19. 8. 2015, č. j. 57 A 91/2015-23, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 11. 6. 2015, č. j. MV-120861-3/SO-2014, kterým bylo zamítnuto odvolání proti zamítnutí žádosti žalobkyně o povolení k trvalému pobytu na území České republiky.

[2] Proti tomuto usnesení podala žalobkyně (dále též stěžovatelka ) včas kasační stížnost.

[3] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, zdejší soud usnesením ze dne 11. 9. 2015, č. j.-9, vyzval stěžovatelku k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil ji, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatelka byla rovněž poučena o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

[4] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví .

[5] Stěžovatelka byla řádně vyzvána k zaplacení soudního poplatku a poučena o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta sedmi dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovatelce k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 11. 9. 2015, č. j.-9, doručeném zástupkyni stěžovatelky dne 16. 9. 2015, uplynula ve středu dne 23. 9. 2015. Stěžovatelka však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatila. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle

§ 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ).

[6] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. září 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu