4 Azs 20/2015-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: G. L. R., zast. Mgr. Vladimírem Kyzlinkem, advokátem, se sídlem Římská 1276/36, Praha 2, proti žalovanému: Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 2 A 53/2014-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Rozhodnutím ze dne 13. 10. 2014, č. j. CPR-14048-4/ČJ-2014-930310-V240 (dále též napadené rozhodnutí ), žalovaný zamítl odvolání žalobkyně a potvrdil rozhodnutí Policie České republiky, Krajského ředitelství policie hl. města Prahy ze dne 7. 8. 2014, č. j. KRPA-305253-16/ČJ-2014-000022, kterým bylo žalobkyni uloženo správní vyhoštění a jímž byla stanovena doba, po kterou nelze žalobkyni umožnit vstup na území členských států Evropské unie, v délce 1 rok. Městský soud v Praze na základě žaloby ze dne 21. 10. 2014 napadené rozhodnutí rozsudkem ze dne 19. 12. 2014, č. j. 2 A 53/2014-23, zrušil, neboť dospěl k závěru, že rozhodnutím o uložení správního vyhoštění došlo k nepřiměřenému zásahu do soukromého života žalobkyně.

[2] Proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 2 A 53/2014-23, podal žalovaný (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost ze dne 28. 1. 2015. Podáním ze dne 2. 3. 2015 stěžovatel vzal svou kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 2 A 53/2014-23, zpět.

[3] Podle ustanovení § 47 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět; šlo-li však o společný návrh více osob, vezme předseda senátu toliko zpětvzetí návrhu jedním z navrhovatelů usnesením na vědomí. Protože stěžovatel vzal svou kasační stížnost ze dne 28. 1. 2015 proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 19. 12. 2014, č. j. 2 A 53/2014-23, zpět, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že řízení o kasační stížnosti zastavil podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. přiměřeně použitého dle ustanovení § 120 s. ř. s. Výrok o nákladech řízení má odůvodnění v ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. (za použití ustanovení § 120 s. ř. s.), podle něhož

žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li řízení (v tomto případě řízení o kasační stížnosti) zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. března 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu