4 Azs 20/2012-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: H. I., zast. Mgr. Viktorem Rytikovem, advokátem, se sídlem Sokolská 60, Praha 2, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2012, č. j. 4 Az 11/2011-29,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

III. Ustanovenému zástupci žalobce Mgr. Viktoru Rytikovovi s e p ř i z n á v á odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů v částce 2880 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 60 dnů od právní moci tohoto usnesení.

Odůvodn ění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 1. 2012, č. j. 4 Az 11/2011-29, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 6. 2011, č. j. OAM-1-804/VL-07-P10-2007. Rozhodnutím žalovaného nebyla stěžovateli podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona o azylu č. 325/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, udělena mezinárodní ochrana. Usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 4. 2012, č. j.-7, byl stěžovateli pro řízení o kasační stížnosti ustanoven zástupcem advokát Mgr. Viktor Rytikov.

Podáním ze dne 26. 4. 2012, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 4. 5. 2012, vzal stěžovatel výslovně kasační stížnost zpět, neboť se jeho životní situace změnila a chce odcestovat z České republiky.

Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ) může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle Nejvyššího správního soudu je projev vůle stěžovatele ze dne 26. 4. 2012 zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzující pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Proto ho lze nepochybně považovat za zpětvzetí kasační stížnosti ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení. Stěžovateli byl pro řízení o kasační stížnosti ustanoven soudem zástupcem advokát; v takovém případě platí jeho hotové výdaje a odměnu za zastupování stát. Soud proto určil odměnu advokáta částkou 2100 Kč za jeden úkon právní služby spočívající v první poradě s klientem včetně převzetí a přípravy zastoupení podle § 11 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 7, § 9 odst. 3 písm. f) vyhlášky č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen advokátní tarif ), a dále mu přiznal 300 Kč paušální náhrady hotových výdajů (§ 13 odst. 3 advokátního tarifu). Protože je advokát plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen DPH ), zvyšuje se odměna o částku odpovídající DPH, kterou je advokát povinen odvést z odměny za zastupování a náhrad hotových výdajů podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Částka DPH činí 480 Kč. Celkem tedy odměna za zastupování a náhrada hotových výdajů advokáta činí 2880 Kč. Tato částka mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do šedesáti dnů od právní moci tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. května 2012

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu