4 Azs 184/2015-34

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZ SU D E K JMÉNEM REPUBLIKY

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Hluštíka a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: O. H., zast. Mgr. Pavlem Čižinským, advokátem, se sídlem Ječná 7/548, Praha 2, proti žalované: Policie České republiky, Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2, pošt. schránka 78, Praha 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1 A 53/2015-11,

takto:

I. Kasační stížnost s e z a m í t á .

II. Žalobci s e náhrada nákladů řízení o kasační stížnosti n e p ř i z n á v á.

III. Žalovaný n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

I. Vymezení věci

[1] Rozhodnutím žalovaného ze dne 9. 7. 2015, č. j. CPR-14946-3/ČJ-2015-930310-V238 bylo zamítnuto odvolání žalobce (dále též jen stěžovatel ) a potvrzeno rozhodnutí správního orgánu prvního stupně o uložení správního vyhoštění se stanovenou dobou, po kterou cizinci nelze umožnit vstup na území členských států Evropské unie v délce jednoho roku.

[2] V zastoupení stěžovatele podal JUDr. Petr Novotný, advokát dne 22. 7. 2015 k Městskému soudu v Praze žalobu proti shora uvedenému rozhodnutí žalovaného; k žalobě přiložil plnou moc udělenou žalobcem ze dne 15. 7. 2015. Řízení o této žalobě je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 A 52/2015.

[3] Dne 23. 7. 2015 podal u téhož soudu v zastoupení stěžovatele advokát Mgr. Pavel Čižinský žalobu proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2015, které označil č. j. CPR-14946-3/ČJ-2015-930310-V231. K žalobě připojil plnou moc udělenou mu žalobcem dne 21. 7. 2015 a zároveň kopii rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2015 označené č. j. CPR-14946-3/ČJ-2015-930310-V238. Lze tedy bezpochyby dovodit, že žaloba směřovala proti témuž rozhodnutí žalovaného. Řízení o této žalobě je vedeno u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 A 53/2015.

[4] Městský soud v Praze usnesením ze dne 29. 7. 2015, č. j. 1 A 53/2015-11 (v pořadí druhou) žalobu stěžovatele odmítl dle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., neboť v téže věci u soudu již probíhá řízení a je tedy dána překážka litispendence.

II. Kasační stížnost [5] Stěžovatel napadl usnesení městského soudu kasační stížností z důvodu tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí žaloby. Svému předchozímu právnímu zástupci dne 21. 7. 2015 (e-mailem matky z 14.09 hodin) oznámil ukončení spolupráce. Téhož dne převzal zastoupení stěžovatele advokát Mgr. Pavel Čižinský. JUDr. Novotný však ještě dne 22. 7. 2015 podal žalobu proti rozhodnutí žalovaného. Následně tento stěžovateli sdělil, že jeho e-mail četl až po odeslání žaloby. Dne 23. 7. 2015 podal nový právní zástupce stěžovatele taktéž proti rozhodnutí žalovaného žalobu. Dle domněnky stěžovatele podal jeho předchozí zástupce žalobu v době, kdy již k podání žaloby nebyl zmocněn. Má za to, že dnem, kdy bylo předchozímu zástupci do e-mailu zasláno oznámení o ukončení zastupování, došlo též k ukončení oprávnění za něj jednat, bez ohledu na to, zda se o ukončení zastupování dozvěděl či nikoli. Při podání žaloby ve věci sp. zn. 1 A 52/2015 tak nebyly splněny podmínky řízení. Městský soud měl zkoumat oprávnění zmocněnců k jednání za stěžovatele.

[6] Žalovaný se ke kasační stížnosti nevyjádřil.

III. Posouzení kasační stížnosti Nejvyšším správním soudem [7] Kasační stížnost byla podána včas, osobou oprávněnou a je přípustná; stěžovatel je zastoupen advokátem. Nejvyšší správní soud přezkoumal napadené usnesení v rozsahu důvodů uplatněných v kasační stížnosti (§ 109 odst. 3 a 4 s. ř. s.), přičemž důvody uplatněné stěžovatelem soud podřadil pod § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s.

[8] Kasační stížnost není důvodná.

[1] Nejvyšší správní soud v prvé řadě předesílá, že v případech, kdy je kasační stížností napadeno usnesení o odmítnutí žaloby, přicházejí pro stěžovatele z povahy věci v úvahu pouze kasační důvody podle § 103 odst. 1 písm. e) s. ř. s. spočívající v tvrzené nezákonnosti rozhodnutí o odmítnutí návrhu. Rozsah přezkumu rozhodnutí soudu je v tomto případě vymezen povahou a obsahem přezkoumávaného rozhodnutí. Jestliže krajský soud žalobu odmítl a věc samu neposuzoval, může Nejvyšší správní soud v řízení o kasační stížnosti zkoumat pouze to, zda byly splněny zákonem stanovené důvody pro odmítnutí žaloby. Pod tento důvod spadá i případ, kdy vada řízení před soudem měla nebo mohla mít za následek vydání nezákonného rozhodnutí o odmítnutí návrhu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 6. 12. 2005, č. j. 6 As 4/2004-53) nebo je-li napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné. Úkolem Nejvyššího správního soudu však není přímo přezkoumávat rozhodnutí správního orgánu (srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 4. 2005, č. j. 3 Azs 33/2004-98, nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 12. 3. 2009, č. j. 3 As 44/2008-80). pokračování [9] V dané věci je tedy nutné přezkoumat, zda v řízení byla dána překážka litispendence, tedy, zda v době rozhodnutí městského soudu probíhalo řízení o téže věci.

[10] Jak vyplývá z obsahu spisu sp. zn. 1 A 52/2015, vedeného u Městského soudu v Praze, byla stěžovatelem, zastoupeným advokátem JUDr. Petrem Novotným, podána žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 9. 7. 2015, č. j. CPR-14946-3/ČJ-2015-930310-V238, přičemž k žalobě byla přiložena plná moc stěžovatele k podání této žaloby. Až podáním ze dne 10. 8. 2015 oznámil stěžovatel prostřednictvím advokáta Mgr. Pavla Čižinského městskému soudu převzetí právního zastoupení uvedeným advokátem. K tomuto podání byla přiložena plná moc udělená stěžovatelem advokátu dne 21. 7. 2015.

[11] Z listin předložených stěžovatelem ke kasační stížnosti vyplývá, že z e-mailové adresy X bylo dne 21. 7. 2015 zasláno JUDr. Novotnému sdělení : Dobry den, Dr. Novotny, nemusite zastupovat moji syny. Děkuji za pochopeni. G. G. (pozn. NSS-doslovný přepis včetně gramatických chyb). Následně dne 22. 7. 2015 na toto oznámení reagoval JUDr. Novotný tím, že jej bere na vědomí a zasílá žalobu, kterou ve věci za stěžovatele podal.

[12] Z oznámení zaslaného e-mailem JUDr. Novotnému dne 21. 7. 2015 nelze žádným způsobem dovodit, že by stěžovatel udělil plnou moc pro zastupování ve věci rozhodnutí žalovaného jinému zástupci. Z hlediska určitosti a srozumitelnosti se dle Nejvyššího správního soudu jedná navíc o sdělení nejednoznačné, vzbuzující pochybnosti o úmyslu odesilatele, nehledě na skutečnost, že sdělení zcela zjevně nezasílal sám stěžovatel. Nelze ani dovodit, že by tímto sdělením stěžovatel jednoznačně požadoval ukončení svého zastoupení. I v případě takového výkladu to však neznamená, že by zmocněnec JUDr. Novotný nebyl oprávněn v zastoupení stěžovatele podat v předmětné věci žalobu.

[13] Právní úprava obsažená v § 20 odst. 6 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii totiž zakotvuje povinnost advokáta v případě, že se nedohodne s klientem jinak nebo neučiní-li klient jiné opatření, po dobu 15 dnů ode dne, kdy smlouva o poskytování právních služeb na základě výpovědi nebo z jiného důvodu zanikla, činit veškeré neodkladné úkony tak, aby klient neutrpěl na svých právech nebo oprávněných zájmech újmu. To neplatí, pokud klient advokátovi sdělí, že na splnění této povinnosti netrvá. Z uvedeného lze učinit jednoznačný závěr, že JUDr. Novotný byl nejen oprávněn, ale také povinen v zájmu ochrany práv stěžovatele a s ohledem na lhůtu 10 dnů k podání žaloby proti rozhodnutí ve věci správního vyhoštění stanovenou § 172 odst. 2 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců, v relevantním znění, brojit proti rozhodnutí žalovaného žalobou.

[14] Překážku litispendence upravuje § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s., podle nějž soud usnesením odmítne návrh, jestliže o téže věci již řízení u soudu probíhá. Pro posouzení vzniku překážky již probíhajícího řízení je přitom ve smyslu § 32 s. ř. s. rozhodné, kdy žaloby došly soudu (soudům); naopak bez významu zůstává, která z žalob byla dříve předána k poštovní přepravě (rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 7. 2004, č. j. 4 Azs 189/2004-49, publikovaný pod č. 381/2004 Sb. NSS).

[15] Jelikož řízení ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 A 53/2015 bylo zahájeno doručením žaloby tomuto soudu dne 23. 7. 2015, je s ohledem na shora uvedené závěry zřejmé, že toto řízení od počátku trpělo nedostatkem podmínky řízení spočívajícím v překážce litispendence, jelikož řízení o totožné věci bylo zahájeno již žalobou doručenou soudu dne 22. 7. 2015 a vedeno pod sp. zn. 1 A 52/2015. Nelze přijmout argumentaci stěžovatele, že u žaloby podané JUDr. Novotným nebyly splněny podmínky řízení spočívající v zastoupení stěžovatele; v době jejího podání městský soud o udělení plné moci stěžovatelem jinému zástupci vědět nemohl a tudíž vůči němu nebylo účinné. Námitky stěžovatele proto nejsou důvodné.

IV. Závěr a náklady řízení

[16] Nejvyšší správní soud tedy ze všech uvedených důvodů shledal, že kasační stížnost není důvodná, a proto ji dle § 110 odst. 1 věta poslední s. ř. s. zamítl.

[17] O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl podle § 60 odst. 1 s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. Stěžovatel nebyl v řízení úspěšný a nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. Žalovanému, kterému by jinak jakožto úspěšnému účastníku řízení právo na náhradu nákladu řízení příslušelo, náklady řízení, jak vyplývá z obsahu spisu, nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 5. listopadu 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu