č. j. 4 Azs 167/2006-51

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobkyně: I. S., zast. JUDr. Ondřejem Fabiánem, advokátem, se sídlem v Praze, Andersenova 412/6, Praha 10, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, poštovní přihrádka 21/OAM, o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 23. 1. 2006,ACč. j. 28 Az 107/2005-17,

takto:

I. Řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti .

III. Zástupci žalobkyně JUDr. Ondřeji Fabiánovi, advokátovi, s e p ř i z n á v á odměna za zastupování ve výši 2150 Kč, která mu bude vyplacena z účtu Nejvyššího správního soudu do 30-ti dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění:

Kasační stížností podanou dne 22. 2. 2006 osobně ke Krajskému soudu v Hradci Králové se žalobkyně (dále též stěžovatelka ) domáhala zrušení rozsudku uvedeného soudu ze dne 23. 1. 2006, č. j. 28 Az 107/2005-17, jímž byla zamítnuta žaloba stěžovatelky proti rozhodnutí žalovaného ze dne 8. 11. 2005, č. j. OAM-1969/VL-20-K01-2005, pro nesplnění podmínek uvedených v § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a jímž bylo současně vysloveno, že se na cizinku nevztahuje překážka vycestování ve smyslu ustanovení § 91 téhož zákona.

Krajský soud v Hradci Králové, po provedení úkonů ve smyslu § 108 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s.), předložil dne 1. 8. 2006 kasační stížnost k rozhodnutí Nejvyššímu správnímu soudu.

V podání ze dne 6. 2. 2007, doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 14. 2. 2007, stěžovatelka uvedla, že kasační stížnost ze dne 22. 2. 2006 bere zpět a žádá o ukončení řízení ve věci azylu.

Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Řízení o kasační stížnosti je plně ovládáno zásadou dispoziční. Stěžovatelka, jejíž procesní úkon vůči soudu spočívající v podání kasační stížností vyvolává řízení o přezkoumání rozhodnutí krajského soudu, tak zpětvzetím kasační stížnosti dává najevo svou vůli, aby soud v tomto řízení nepokračoval.

Jelikož stěžovatelka vzala svoji kasační stížnost zpět, a projev vůle, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, nevzbuzuje pochybnosti, Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil, jak mu to ukládá ustanovení § 47 písm. a) ve spojení s § 120 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s., za použití § 120 s. ř. s., nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Vzhledem k tomu, že zástupce stěžovatelky JUDr. Ondřej Fabián, advokát, byl stěžovatelce ustanoven soudem (usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 3. 2006, č. j. 28 Az 107/2005-29), přiznal Nejvyšší správní soud podle § 35 odst. 8 v návaznosti na § 120 s. ř. s. označenému zástupci za zastupování v řízení o kasační stížnosti odměnu, a to v celkové výši 2150 Kč, sestávající se z odměny dle vyhlášky č. 177/1996 Sb. za dva úkony právní služby (á 1000 Kč-převzetí a příprava zastoupení a písemné podání soudu týkající se věci samé-§ 11 odst. 1 b/, d/ ve spojení s § 9 odst. 3 pím. f/ cit. vyhlášky) a dvou režijních paušálů (á 75 Kč-§ 13 odst. 3 téže vyhlášky).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. února 2007

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu