4 Azs 148/2017-19

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Tomáše Rychlého a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobců: V. B. D., a spol., zastoupeni Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 834/8, Brno, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o žalobě proti nečinnosti žalovaného, v řízení o kasační stížnosti žalobců proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 10. 7. 2017, č. j. 50 A 50/2017-240,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odů v odn ěn í:

[1] Usnesením ze dne 10. 7. 2017, č. j. 50 A 50/2017-240, Krajský soud v Českých Budějovicích zastavil řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného pro nezaplacení soudního poplatku. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 7. 2017. Krajský soud následně zjistil, že žalobci soudní poplatek na účet soudu uhradili téhož dne, kdy usnesení o zastavení řízení nabylo právní moci (č. l. 245 spisu krajského soudu). Proto krajský soud následně usnesením ze dne 24. 7. 2017, č. j. 50 A 50/2017-247, zrušil jím vydané usnesení o zastavení řízení s odkazem na § 9 odst. 7 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

[2] Dne 25. 7. 2017 podali žalobci (dále jen stěžovatelé ) kasační stížnost proti v záhlaví specifikovanému usnesení krajského soudu o zastavení řízení. Jelikož jim však následujícího dne bylo doručeno usnesení krajského soudu o zrušení prvně jmenovaného usnesení, stěžovatelé učinili zpětvzetí jimi podané kasační stížnosti, které dne 28. 7. 2017 doručili krajskému soudu.

[3] Podle § 47 písm. a) věty před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

[4] Vzhledem k tomu, že projev vůle stěžovatelů, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelé zamýšleli ukončení řízení o kasační stížnosti, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, toto řízení zastavil.

[5] O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť toto řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. srpna 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu