4 Azs 14/2009-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Jiřího Pally, JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: P. G., zast. opatrovníkem Organizací pro pomoc uprchlíkům, se sídlem Kovářská 4, Praha 9, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2008, č. j. 46 Az 91/2008-21,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze rozsudkem ze dne 7. 10. 2008, č. j. 46 Az 91/2008-21, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného č. j. OAM-353/LE-BE03-BE07-2008, ze dne 20. 6. 2008, a rozhodl dále, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, a přiznal odměnu tlumočníkovi. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení mezinárodní ochrany jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti a o ustanovení zástupce z řad advokátů.

Krajský soud při doručování formuláře potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech stěžovateli zjistil, že se stěžovatel ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová odstěhoval. Podle sdělení Policie České republiky č. j. CPR-20-7759/čj-2008-9CEVV, ze dne 16. 12. 2008, byl stěžovatel dne 1. 12. 2008 ze Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová propuštěn a jeho současné místo pobytu není známo.

Usnesením ze dne 14. 1. 2009, č. j. 46 Az 91/2008-38, ustanovil Krajský soud v Praze opatrovníkem stěžovatele Organizaci pro pomoc uprchlíkům.

Dne 24. 2. 2009 krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení mezinárodní ochrany (žalobce) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel byl naposledy k pobytu hlášen v Zařízení pro zajištění cizinců Bělá-Jezová, kde se však od 1. 12. 2008 nezdržuje a jeho současné místo pobytu není známo. Z obsahu soudního spisu je tedy zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. března 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu