č. j. 4 Azs 103/2006-47

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy, v právní věci žalobce: M. K., zastoupeného opatrovníkem J. Š., pracovníkem Krajského soudu v Ostravě, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, pošt. schránka 21/OAM, Praha 7, Nad Štolou 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce podané proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2005, č. j. 64 Az 41/2005-15,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

O dův o dně n í:

Usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 8. 2005, č. j. 64 Az 41/2005-15, bylo odmítnuto žalobcovo podání, jímž brojil proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 3. 2005, č. j. OAM-449/VL-07-11-2005, kterým žalovaný zamítl žádost žalobce o udělení azylu jako zjevně nedůvodnou podle § 16 odst. 1 písm. k) zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb. o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zároveň bylo deklarováno, že v případě zamítnutí žádosti jako zjevně nedůvodné, nebylo již třeba posuzovat, zda se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 zákona o azylu. Krajský soud v odůvodnění rozhodnutí objasnil, že žalobcovo podání bylo podání v jiném než českém jazyce. Proto žalobce vyzval k odstranění vad a k řádnému doplnění žaloby ve lhůtě 1 měsíce, přičemž ho zároveň podrobně poučil o tom, v jakém směru je nutno podání doplnit a opravit. Vzhledem k tomu, že žalobce na výzvu soudu nereagoval a vady svého podání ve stanovené lhůtě, ale ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, neodstranil, krajský soud žalobcovo podání odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost, ve které mimo jiné vznesl žádost o ustanovení právního zástupce z řad advokátů. V reakci na tuto žádost zaslal krajský soud stěžovateli formulář vyjádření o majetkových poměrech , které však bylo krajskému soudu vráceno s tím, že stěžovatel je na posledně známé adrese neznámý. Vzhledem k tomu, že adresu, na které by se stěžovatel skutečně zdržoval, se krajskému soudu nepodařilo zjistit ani za pomoci Policie ČR, ustanovil krajský soud stěžovateli nejprve usnesením ze dne 5. 1. 2006, č. j. 64 Az 41/2005-36, opatrovníka, paní R. Z., pracovnici Krajského soudu v Ostravě. Tato však z důvodu nemoci nemohla svěřenou 37, povinnosti vykonávat opatrovnické úkony pro řízení v předmětné věci zproštěna a opatrovníkem stěžovateli byl ustanoven nový opatrovník, pan J. Š., pracovník Krajského soudu v Ostravě, kterému následně bylo doručena výzva se žádostí o vyjádření o majetkových poměrech stěžovatele. Protože opatrovník zůstal ve věci nečinný a majetkové poměry stěžovatele tedy nebyly prokázány, Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 10. 3. 2006, č. j. 64 Az 41/2005-41, stěžovateli advokáta neustanovil, přičemž ho vyzval, aby ve lhůtě 1 měsíce ode dne doručení daného usnesení doložil do spisu plnou moc udělenou advokátovi, který jej bude zastupovat v řízení o kasační stížnosti, a dále, aby doplnil prostřednictvím svého zástupce z řad advokátů a) údaj o tom, kdy byl napadený rozsudek doručen, b) důvody kasační stížnosti podle ustanovení § 103 odst. 1 s. ř. s., c) v jakém rozsahu rozsudek napadá. Po marném uplynutí lhůty pro splnění pokynu a doplnění kasační stížnosti krajský soud předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí.

Nezbytnou podmínkou, bez níž nelze v řízení o kasační stížnosti pokračovat, je ve smyslu ustanovení § 105 odst. 2 s. ř. s. povinné zastoupení stěžovatele advokátem. Stěžovatel při podání kasační stížnosti zastoupení advokátem nedoložil, přičemž tento nedostatek nebyl ani posléze v dalším průběhu řízení opatrovníkem stěžovatele odstraněn. Již z tohoto důvodu byla kasační stížnost odmítnuta, když stěžovatel, resp. soudem ustanovený opatrovník, byl o následcích nerespektování výzvy, tj. odmítnutí kasační stížnosti, soudu v usnesení ze dne 10. 3. 2006 poučen.

Stejně tak neodstranění vad stěžovatelova podání, k němuž byl stěžovatel vyzván a poučen o způsobu doplnění, jakož i o následcích nevyhovění výzvě má za následek nutnost odmítnutí návrhu (kasační stížnosti), neboť jde o nedostatek podmínky řízení, který přes výzvu soudu nebyl odstraněn a v řízení pro něj nelze pokračovat (§ 37 odst. 5 s. ř. s.).

Nicméně, za dané procesní situace, kdy stěžovatel nedoložil právní zastoupení advokátem nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu, než návrh (kasační stížnost) stěžovatele z tohoto důvodu odmítnout ve smyslu ustanovení § 46 odst. 1 písm. a) (za použití ustanovení § 120 téhož právního předpisu), aniž by musel přihlédnout též k neodstranění vad stěžovatelova podání.

Podle § 60 odst. 3, § 120 s. ř. s. nemá při odmítnutí kasační stížnosti žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení. Za použití tohoto ustanovení proto soud rozhodl o nákladech řízení tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. května 2006

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu