4 Azs 101/2007-138

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: I. S., zast. JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Žitná 45, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 5. 2007, č. j. 8 Az 23/2005-107,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 5. 2007, č. j. 8 Az 23/2005-107, zamítl žalobu žalobce proti rozhodnutí žalovaného ze dne 28. 1. 2004, č. j. OAM-93/VL-10-P08-2002, a rozhodl dále, že účastníkům se nepřiznává náhrada nákladů řízení. Přezkoumávaným rozhodnutím žalovaný neudělil žalobci azyl podle § 12, § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a současně vyslovil, že se na žalobce nevztahuje překážka vycestování ve smyslu § 91 téhož zákona.

Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včas kasační stížnost z důvodů podle § 103 odst. 1 písm. a) a d) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), a požádal o přiznání odkladného účinku kasační stížnosti.

Dne 26. 10. 2007 Městský soud v Praze předložil spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o kasační stížnosti.

Z vyjádření žalovaného vyplynulo, že stěžovatel zřejmě vycestoval z území České republiky, a proto Nejvyšší správní soud zjišťoval místo pobytu stěžovatele. Podle sdělení Policie České republiky, evidenčního odboru Ředitelství služby cizinecké policie ze dne 13. 8. 2008, č. j. CPR-20-5104/čj-2008-9CEVV, je poslední adresou pobytu stěžovatele P. 56/2491, P. 5 a jiná adresa pobytu není známa.

Soud dále prověřoval, zda se na uvedeném místě pobytu stěžovatel skutečně zdržuje. Podle sdělení Policie České republiky, Oblastního ředitelství služby cizinecké policie Praha ze dne 29. 8. 2008, č. j. CPPH-19783-1/ČJ-2008-60, bylo provedeným šetřením na zmíněné adrese zjištěno, že se tam stěžovatel nezdržuje, a lustrací v dostupných informačních systémech policie nebylo zjištěno místo dalšího jiného hlášeného pobytu na území České republiky. Přiložený úřední záznam zahrnuje výpověď manželky stěžovatele L. S., nar. X, která uvedla, že se stěžovatel na dané adrese od září 2007 nezdržuje a není jí známo, kde by mohl pobývat, kde pracuje, a nemá na něj kontakt.

Podle § 47 písm. c) s. ř. s. soud usnesením řízení zastaví, stanoví-li tak zvláštní zákon. Podle § 33 písm. e) zákona o azylu, soud řízení zastaví, jestliže žadatel o udělení azylu (žalobce, zde stěžovatel) se nezdržuje v místě hlášeného pobytu a jeho změnu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud konstatuje, že stěžovatel je k pobytu hlášen na adrese P. 56/2491, P., ale na této adrese se nezdržuje. Z obsahu soudního spisu je tedy zcela zřejmé, že se stěžovatel nezdržuje v místě hlášeného pobytu, přičemž změnu místa pobytu krajskému soudu, ani Nejvyššímu správnímu soudu neoznámil.

Nejvyšší správní soud tak dospěl k jednoznačnému závěru, že byly naplněny zákonné podmínky ustanovení § 33 písm. e) zákona o azylu, a proto v souladu s ustanovením § 47 písm. c) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení o kasační stížnosti zastavil.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. září 2008

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu