4 Azs 100/2008-98

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Petra Průchy, JUDr. Lenky Matyášové, JUDr. Marie Turkové a JUDr. Jaroslava Vlašína v právní věci žalobce: B. D., zast. Mgr. Markem Sedlákem, advokátem, se sídlem Příkop 8, Brno, adresa pro doručování: Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, se sídlem Nad Štolou 3, Praha 7, o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2008, č. j. 63 Az 41/2007-61,

takto :

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Kasační stížností podanou ke Krajskému soudu v Ostravě poštovní přepravou dne 22. 10. 2008, doplněnou odůvodňujícím podáním ze dne 17. 12. 2008, se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal zrušení shora označeného usnesení, jímž byla (pro nedoplnění žalobních bodů) odmítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 4. 2007, č. j. OAM-1-218/VL-20-11-2007, kterým nebyla žalobci udělena mezinárodní ochrana podle § 12, § 13, § 14, § 14a a § 14b zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ).

Kasační stížnost je podána opožděně.

Z obsahu spisu plyne, že napadené usnesení bylo stěžovateli (jeho zástupci) doručeno do vlastních rukou dne 25. 9. 2008 (čtvrtek), s tím, že zásilku převzala oprávněná zaměstnankyně zástupce stěžovatele, která přijetí zásilky potvrdila vlastnoručním podpisem, jak vyplývá z doručenky založené ve spisu.

Napadené usnesení obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti. V poučení napadeného usnesení je v souladu s ustanovením § 106 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), uvedeno, že proti tomuto usnesení lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne doručení rozhodnutí.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. lhůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu, počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle odst. 2 téhož ustanovení, lhůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků, končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje se dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce. Podle ustanovení § 40 odst. 4 téhož zákona je lhůta zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

Jak již bylo výše uvedeno, napadený rozsudek byl stěžovateli (jeho zástupci) doručen do vlastních rukou ve čtvrtek dne 25. 9. 2008. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet v pátek dne 26. 9. 2008 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila ve čtvrtek dne 9. 10. 2008 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.). Uvedený den-čtvrtek-se svým označením shoduje s označením dne, který určuje počátek předmětné lhůty, jímž je den doručení napadeného usnesení stěžovateli (jeho zástupci), tedy čtvrtek dne 25. 9. 2008. K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo proto třeba, aby nejpozději dne 9. 10. 2008 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit.

Z obsahu spisu Nejvyšší správní soud zjistil, že kasační stížnost byla podána k poštovní přepravě až dne 22. 10. 2008, a to formou doporučené zásilky na poště Praha 1, pod R 044845.

Za tohoto stavu věci Nejvyšší správní soud kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 19. 9. 2008, č. j. 63 Az 41/2007-61, odmítl podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s., pro opožděnost.

O nákladech řízení rozhodl soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 a § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu