4 As 96/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobkyně: Gorenje-real, spol. s r. o., IČ: 49615157, se sídlem Pobočná 1395/1, Praha 4, zast. JUDr. Janem Kuželem, advokátem, se sídlem Nad Šutkou 1811/12, Praha 8, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 4. 2013, č. j. 10 A 28/2013-50,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 30. 4. 2013, č. j. 10 A 28/2013-50, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 4. 12. 2012, sp. zn. 2012/613/LOJ/GOR, č. j. LOJ/23/2013, věc vrátil žalované k dalšímu řízení a uložil žalované povinnost nahradit žalobkyni náklady řízení. Předmětným rozhodnutím žalovaná podle § 8a odst. 2 písm. d) a § 8a odst. 6 písm. c) zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, uložila žalobkyni pokutu ve výši 200.000 Kč za porušení ustanovení § 2 odst. 1 písm. c) téhož zákona spočívající v zadání reklamy, která je nekalou obchodní praktikou.

Proti tomuto rozsudku podala žalovaná (dále jen stěžovatelka ) včas kasační stížnost.

Podáním ze dne 14. 6. 2013, které bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno dne 17. 6. 2013, vzala stěžovatelka svou kasační stížnost zpět a navrhla, aby řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

Podle § 47 písm. a) věta před středníkem zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatelky, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatelka zamýšlela ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona, řízení zastavil.

O náhradě nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem bylo za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona rozhodnuto tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, neboť řízení bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. června 2013

JUDr. Jiří Palla předseda senátu