4 As 93/2013-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. D. D., zast. Mgr. Markem Čechovským, advokátem, se sídlem Václavské náměstí 21, Praha 1, proti žalovanému: Generální ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2013, č. j. 9 Af 6/2010-52,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Žalobce (dále jen stěžovatel ) se kasační stížností podanou dne 4. 6. 2013 domáhal zrušení rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. 4. 2013, č. j. 9 Af 6/2010-52, kterým byly zamítnuty jeho žaloby proti rozhodnutím Celního ředitelství Praha ze dne 25. 11. 2009, č. j. 12793/09-1701-21, 12794/09-1701-21 a č. j. 12795/09-1701-21, jimiž byla zamítnuta odvolání podaná žalobcem proti předcházejícím rozhodnutím Celního úřadu Praha D8 ze dne 16. 6. 2009, č. j. 10196/2009-176500-021, č. j. 10209/2009-176500-021 a č. j. 10157/2009-176500-021, jimiž byl žalobce jako fyzická osoba podnikající na základě živnostenského zákona uznán vinným, že v dny 12. 8. 2008, 31. 7. 2008 a 21. 5. 2008 ve svém stánku, respektive prodejně nabízel k prodeji, prodával a skladoval zboží nebo výrobky porušující některá práva duševního vlastnictví, opatřené označením, které je padělkem nebo napodobeninou registrované ochranné známky nebo je s touto ochrannou známkou zaměnitelné, čímž porušil zákaz používání nekalých obchodních praktik podle § 4 odst. 3 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve spojení s § 5 odst. 2 zákona o ochraně spotřebitele. Tím žalobce naplnil skutkovou podstatu správního deliktu podle § 24 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně spotřebitele, za což mu byly podle § 24 odst. 9 písm. c) zákona o ochraně spotřebitele uloženy pokuty ve výši 180.000 Kč, 130.000 Kč a 135.000 Kč, dalšími výroky těchto rozhodnutí pak bylo žalobci uloženo propadnutí zajištěných výrobků a povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou vždy 1.000 Kč.

V souvislosti s nabytím účinnosti zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, zanikla k 1. 1. 2013 dosavadní celní ředitelství a působnost původně žalovaného Celního ředitelství Praha přešla na Generální ředitelství cel, které je podle § 69 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (s. ř. s.) v této věci žalovaným správním orgánem.

V přípise ze dne 18. 6. 2013, doručeného právním zástupcem stěžovatele do datové schránky Nejvyššího správního soudu, uvedl stěžovatel následující sdělení: Žalobce bere dnešního dne prostřednictvím svého právního zástupce svou kasační stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.

Podle § 37 odst. 4 s. ř. s. může vzít navrhovatel svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl. Jak stanoví § 47 písm. a) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Podle Nejvyššího správního soudu je projev vůle stěžovatele ze dne 18. 6. 2013 zcela jednoznačný, určitý a nevzbuzující pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením. Protože jde nepochybně o zpětvzetí kasační stížnosti ve smyslu § 37 odst. 4 s. ř. s. Nejvyšší správní soud proto v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. použitým přiměřeně podle § 120 s. ř. s. řízení o kasační stížnosti zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno, podle § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů tohoto řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. června 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu