4 As 89/2015-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 31. 3. 2015, č. j. 29 A 33/2015-23,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Krajský soud v Brně usnesením ze dne 31. 3. 2015, č. j. 29 A 33/2015-23, odmítl žalobu, kterou se žalobce domáhal zrušení usnesení téhož soudu ze dne 11. 12. 2014, č. j. 62 A 100/2014-24. Naposledy uvedeným usnesením byla odmítnuta žaloba proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 9. 7. 2014, č. j. 30 A 45/2014-12, kterým byla rovněž odmítnuta žaloba proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 3. 2014, č. j. 30 Cdo 4047/2013-231, ve věci náhrady nemajetkové újmy ve výši 50.000 Kč.

Proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne ze dne 31. 3. 2015, č. j. 29 A 33/2015-23, podal žalobce (dále jen stěžovatel ) včasnou kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 21. 4. 2015, č. j.-22, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení. Současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví.

Ve stanovené lhůtě stěžovatel zaslal Nejvyššímu správnímu soudu žádost o osvobození od soudních poplatků společně s potvrzením o osobních, majetkových a výdělkových poměrech. Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 29. 4. 2015, č. j.-38, žádosti nevyhověl a znovu vyzval stěžovatele, aby ve lhůtě do pěti dnů od doručení usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. I tentokrát soud stěžovatele poučil o následcích nezaplacení poplatku. Předmětné usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 6. 5. 2015.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory výzvě a náležitému poučení stěžovatel ve stanovené lhůtě, která uplynula dne 11. 5. 2015, soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé soudního řádu správního za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 13. května 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu