4 As 65/2013-26

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Okresní soud v Prachaticích, se sídlem Pivovarská 3, Prachatice, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 18. 3. 2013, č. j. 10 Na 7/2013-5,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 18. 3. 2013, č. j. 10 Na 7/2013-5, Krajský soud v Českých Budějovicích odmítl podání žalobce ze dne 14. 2. 2013, v němž se domáhal vydání rozsudku, kterým by bylo žalovanému přikázáno, aby žalobci vydal informace požadované v jeho žádosti ze dne 10. 9. 2012.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále též stěžovatel ) včas kasační stížnost.

Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 17. 5. 2013, č. j.-7, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě pěti dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků. V reakci na toto usnesení požádal stěžovatel o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 6. 2013, č. j.-15, nepřiznal stěžovateli osvobození od soudních poplatků, neboť shledal, že s ohledem na charakter sporu je na místě žalobci osvobození od soudních poplatků nepřiznat a zamítl jeho žádost o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti. Nejvyšší správní soud proto stěžovatele znovu vyzval, aby ve lhůtě 5 dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost, který podle položky č. 19 Sazebníku soudních poplatků (příloha zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatních) činí 5000 Kč. Stěžovatel byl současně poučen, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, ve spojení s § 47 písm. c) soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Z obsahu doručenky obsažené ve spise vyplývá, že toto usnesení bylo stěžovateli doručeno dne 21. 6. 2013, kdy si je osobně převzal.

Podáním ze dne 24. 6. 2013 požádal stěžovatel o prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku nejméně o tři měsíce. Konstatoval, že hrozí zastavení přezkumu pro nezaplacení poplatku, přestože běžně probíhají přezkumy i bez splnění podmínek řízení. Lhůta k zaplacení je vzhledem k sociálním poměrům stěžovatele zjevně krátká a výzva nesplnitelná. Stěžovatel je nucen se obrátit s žádostí o finanční pomoc na příslušný státní orgán a čas nezbytný k jejímu vyřízení je jistě delší než 5 dní. Uzavřel, že jeho návrh není neoprávněný.

Nejvyšší správní soud se nejprve zaměřil na obsah podání stěžovatele ze dne 24. 6. 2013. Soud připomíná, že o žádosti stěžovatele o osvobození od soudních poplatků bylo pravomocně rozhodnuto usnesením ze dne 6. 6. 2013, č. j.-15 a tímto rozhodnutím je soud vázán.

Návrhu na prodloužení lhůty k zaplacení soudního poplatku Nejvyšší správní soud nevyhověl. Stěžovatel totiž soudu nesdělil žádné okolnosti osvědčující nebezpečí vážné újmy, jež by mu mohla vzniknout zastavením řízení. Navíc i s ohledem na charakter sporu, jímž je jedna z mnoha žádostí o poskytnutí informací, které stěžovatel adresuje různým institucím, lze dospět k závěru, že zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku nemůže stěžovateli způsobit újmu předpokládanou v § 9 odst. 4 písm. c) zákona o soudních poplatcích. Stanovenou pětidenní lhůtu k zaplacení soudního poplatku soud považuje za zcela přiměřenou.

Tvrdí-li stěžovatel, že Nejvyšší správní soud v jiných jeho věcech rozhodoval meritorně navzdory nezaplacenému soudnímu poplatku, nezbývá než odkázat na stěžovateli známou judikaturu, podle které [v] řízení o kasační stížnosti proti usnesení městského, resp. krajského soudu, o zastavení řízení pro nezaplacení soudního poplatku za předchozí kasační stížnost by trvání na splnění poplatkové povinnosti znamenalo řetězení řešeného problému a ve svém důsledku by popíralo smysl samotného řízení. Tato okolnost proto sama o sobě nemůže bránit projednání věci a vydání meritorního rozhodnutí. (srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 25. 4. 2007, č. j. 9 As 3/2007-77, www.nssoud.cz). Kasační stížnosti stěžovatele proti usnesením o zastavení řízení nebo o neosvobození od soudních poplatků jsou s ohledem na uvedenou judikaturu projednávány věcně, aniž by soud vyžadoval úhradu poplatku za kasační stížnost. Na danou věc se však citovaná judikatura nevztahuje, neboť kasační stížnost směřuje proti usnesení o odmítnutí žaloby.

Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Lhůta 5 dnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku v usnesení ze dne 6. 6. 2013, č. j.-15, doručeném stěžovateli dne 21. 6. 2013, uplynula ve středu dne 26. 6. 2013. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. pokračování

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. června 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu