č. j. 4 As 65/2004-80

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Turkové a soudců JUDr. Petra Průchy a Mgr. Evy Kyselé v právní věci žalobce: S. o. b. X, zast. JUDr. Jiřím Gottweisem, advokátem, se sídlem v Brně, Kapucínské nám. 5, proti žalovanému: Magistrát města Brna, se sídlem v Brně, Malinovského nám. 3, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 20. 5. 2004, č. j. 29 Ca 275/2003-51,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění

Včas podanou kasační stížností ze dne 1. 7. 2004 se žalobce (dále též stěžovatel ) domáhal přezkoumání v záhlaví označeného usnesení Krajského soudu v Brně, kterým bylo zastaveno řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 6. 2003, č. j. OÚSŘ U 03/25530 pro nezaplacení soudního poplatku za žalobu.

Podáním ze dne 13. 12. 2005, doručeným zástupcem žalobce osobně Nejvyššímu správnímu soudu dne 15. 12. 2005, vzal stěžovatel výslovně kasační stížnost v celém rozsahu zpět.

Navrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl (§ 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, dále jen s. ř. s. ). Podle § 47 písm. a) s. ř. s. soud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět.

Protože projev vůle stěžovatele, jímž došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, je zcela jednoznačný a nevzbuzuje pochybnosti o tom, že jím stěžovatel zamýšlel ukončení řízení o kasační stížnosti jeho zastavením, Nejvyšší správní soud v souladu s ustanovením § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona řízení zastavil.

Vzhledem k tomu, že řízení bylo zastaveno, rozhodl Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

JUDr. Marie Turková předsedkyně senátu