4 As 64/2015-55

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2015, č. j. 29 A 31/2015-31,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 20. 3. 2015 kasační stížnost žalobce (dále jen stěžovatel ) z 20. 3. 2015 proti shora označenému usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 3. 3. 2015, č. j. 29 A 31/2015-31, jímž byla odmítnuta žaloba proti usnesení žalovaného ze dne 8. 12. 2014, č. j. 62 A 107/2014-39.

[2] V odůvodnění napadeného usnesení krajský soud uvedl, že v posuzované věci již na první pohled nejde o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, nýbrž o žalobu proti rozhodnutí soudu vydanému ve správním soudnictví (při výkonu soudnictví). Ve správním soudnictví se však lze žalobou domáhat zrušení toliko rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tj. úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Proti rozhodnutí krajských soudů ve správním soudnictví lze brojit pouze kasační stížností a v určitých případech též návrhem na obnovu řízení. Jak krajský soud zjistil, kasační stížnost již stěžovatel podal dne 5. 1. 2015 a Nejvyšší správní soud vede o ní řízení pod sp. zn. 2 As 3/2015. Jde o obsahově shodné podání s nyní projednávanou žalobou. Žaloba proti témuž rozhodnutí však přípustná není, neboť takový opravný prostředek proti rozhodnutí soudu procesní předpis, jímž je soudní řád správní, nezná. Krajský soud proto žalobu odmítl jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 1. 4. 2015, č. j.-25, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě patnácti dnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[4] Dne 10. 4. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání stěžovatele z téhož dne, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť je nezaměstnaný a nemá žádný příjem, přičemž jedná ve smyslu čl. 23 Listiny základních práv a svobod.

[5] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 15. 4. 2015, č. j.-40, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť shledal, že kasační stížnost stěžovatele je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., jelikož stěžovatelem podaná žaloba nemůže být ve správním soudnictví projednána; nejedná se totiž o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., ani o návrh na zahájení jiných řízení, s nimiž soudní řád správní počítá. Nejvyšší správní soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení toho usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] Stěžovatel následně zaslal Nejvyšší správnímu soudu podání ze dne 25. 4. 2015, v němž namítal zmatečnost výše uvedeného usnesení, neboť jím nerozhodoval zákonný soudce, navrhl jeho zrušení a požádal o nařízení jednání.

[7] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 15. 4. 2015, č. j.-40, bylo stěžovateli doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 21. 4. 2015. Lhůta 5 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet ve středu dne 22. 4. 2015 a uplynula v pondělí dne 27. 4. 2015, neboť poslední den této pětidenní lhůty sice připadl na neděli, ale podle ustanovení § 40 odst. 3 s. ř. s. běh lhůty skončil až nejblíže následující pracovní den. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví. Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[9] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[10] Pro úplnost nutno dodat k podání stěžovatele ze dne 25. 4. 2015, které by podle obsahu mohlo být považováno za námitku podjatosti soudců 4. senátu Nejvyššího správního soudu, že k ní nemohlo být přihlédnuto, neboť nebyla uplatněna ve lhůtě jednoho týdne ode dne, kdy bylo stěžovateli sděleno v této věci poučení o složení senátu, který bude věc rozhodovat, tj. ode dne 7. 4. 2015 (viz. § 8 odst. 5 s. ř. s.).

[11] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. pokračování

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. dubna 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu