4 As 55/2015-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: TV CZ s r. o., IČ: 242 67 309, se sídlem Kaprova 42/14, Praha 1, zast. Mgr. Davidem Novákem, advokátem, se sídlem Vyšehradská 320/49, Praha 2, proti žalované: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, se sídlem Škrétova 44/6, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalované proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2015, č. j. 8 A 178/2014-37,

takto:

I. Řízení s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Městský soud v Praze rozsudkem ze dne 29. 1. 2015, č. j. 8 A 178/2014-39, zrušil rozhodnutí žalované ze dne 19. 8. 2014, č. j. RUD/3145/2014, a přiznal žalobci právo na náhradu nákladů řízení.

[2] Proti rozsudku městského soud se žalovaná (dále též stěžovatelka ) bránila blanketní kasační stížností podanou dne 10. 3. 2015 u zdejšího soudu, ve které navrhovala, aby Nejvyšší správní soud napadený rozsudek zrušil a věc vrátil městskému soudu k dalšímu řízení.

[3] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 30. 3. 2015 doručeno zpětvzetí kasační stížnosti stěžovatelky. Stěžovatelka v něm výslovně uvádí, že na svém šestém zasedání konaném dne 24. 3. 2015 přijala usnesení, kterým bere zpět kasační stížnost proti nadepsanému rozsudku městského soudu. Zároveň navrhuje, aby zdejší soud příslušné řízení zastavil.

[4] Podle § 37 odst. 4 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [n]avrhovatel může vzít svůj návrh zcela nebo zčásti zpět, dokud o něm soud nerozhodl . Podle ustanovení § 47 písm. a) s. ř. s. před středníkem [s]oud řízení usnesením zastaví, vzal-li navrhovatel svůj návrh zpět . Toto ustanovení je na základě § 120 s. ř. s. třeba přiměřeně použít i pro řízení o kasační stížnosti.

[5] Jelikož procesní úkon stěžovatelky, kterým došlo ke zpětvzetí kasační stížnosti, splňuje veškeré právem požadované formální i obsahové náležitosti a toto podání, jímž stěžovatelka disponuje řízením, bylo soudu doručeno v zákonem požadované formě ve smyslu § 37 odst. 2 s. ř. s., Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti stěžovatelky proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. 1. 2015, č. j. 8 A 178/2014-37, v souladu s § 47 písm. a) s. ř. s. za použití § 120 s. ř. s. zastavil.

[6] O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti vzniklých účastníkům rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s § 120 s. ř. s. tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť řízení o kasační stížnosti bylo zastaveno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 2. dubna 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu