4 As 52/2015-54

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Dagmar Nygrínové v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Nejvyšší správní soud, se sídlem Moravské náměstí 6, Brno, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 2. 2015, č. j. 62 A 114/2014-10,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

[1] Nejvyšší správní soud obdržel ve shora označené věci dne 6. 3. 2015 kasační stížnost žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 5. 2. 2015, č. j. 62 A 114/2014-10, kterým byla odmítnuta žaloba, v níž se žalobce domáhal zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 4. 2014, č. j. 1 As 47/2014-18, jímž byla odmítnuta žalobcova kasační stížnost proti předchozímu usnesení krajského soudu Krajského soudu v Brně ze dne 17. 3. 2014, č. j. 63 A 2/2014-10, kterým krajský soud odmítl podání žalobce, v němž se domáhal zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 28. 11. 2013, č. j. Vol 136/2013-49, jímž byl odmítnut návrh žalobce na vyslovení neplatnosti volby všech kandidátů zvolených do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volbách konaných ve dnech 25. a 26. října 2013.

[2] V odůvodnění napadeného usnesení krajský soud uvedl, že v posuzované věci již na první pohled nejde o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, nýbrž o žalobu proti rozhodnutí soudu. Ve správním soudnictví se však lze žalobou domáhat zrušení toliko rozhodnutí ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., tj. úkonu správního orgánu, jímž se zakládají, mění, ruší nebo závazně určují jeho práva nebo povinnosti. Krajský soud proto žalobu odmítl jako nepřípustnou podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s.

[3] Podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona o soudních poplatcích je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti (poplatek činí 5.000 Kč). Vzhledem k tomu, že žalobce současně s podáním kasační stížnosti soudní poplatek nezaplatil, Nejvyšší správní soud jej usnesením ze dne 12. 3. 2015, č. j.-23, vyzval k jeho zaplacení ve lhůtě sedmi dnů a poučil jej, že nebude-li poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. Dále žalobce vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení tohoto usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a poučil jej, že nebude-li soudu ve stanovené lhůtě předložena plná moc nebo doklad o vzdělání, Nejvyšší správní soud kasační stížnost odmítne podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s.

[4] Dne 24. 3. 2015 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání žalobce (dále též stěžovatele ) z téhož dne, v němž požádal o osvobození od soudních poplatků a ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti, neboť je nezaměstnaný a nemá žádný příjem.

[5] Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 26. 3. 2015, č. j.-41, stěžovateli nepřiznal osvobození od soudních poplatků a žádost stěžovatele o ustanovení zástupce pro řízení o kasační stížnosti zamítl, neboť shledal, že kasační stížnost stěžovatele je zjevně neúspěšným návrhem ve smyslu § 36 odst. 3 s. ř. s., jelikož stěžovatelem podaná žaloba nemůže být ve správním soudnictví projednána, neboť se nejedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 odst. 1 s. ř. s., ani o návrh na zahájení jiných řízení, s nimiž soudní řád správní počítá. Nejvyšší správní soud dále stěžovatele vyzval, aby ve lhůtě dvou týdnů od doručení toho usnesení předložil plnou moc udělenou advokátovi k zastupování v řízení o kasační stížnosti, nebo ve stejné lhůtě prokázal, že má vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie a aby ve lhůtě pěti dnů od doručení tohoto usnesení zaplatil soudní poplatek za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč. Zároveň stěžovatele mimo jiné poučil, že nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud řízení zastaví podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s.

[6] Stěžovatel následně zaslal Nejvyšší správnímu soudu podání ze dne 7. 4. 2015, v němž namítal zmatečnost výše uvedeného usnesení, navrhl jeho zrušení a požádal o nařízení jednání.

[7] Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 3. 2015, č. j.-41, bylo stěžovateli doručeno vhozením do jeho domovní schránky dne 3. 4. 2015. Lhůta 5 dnů určená Nejvyšším správním soudem k zaplacení soudního poplatku tak počala běžet v sobotu dne 4. 4. 2015 a uplynula ve středu dne 8. 4. 2015. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil.

[8] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, nebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví.

[9] Podle § 47 písm. c) s. ř. s., soud řízení usnesením zastaví, stanoví-li tak tento nebo zvláštní zákon.

[10] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Navzdory této výzvě a náležitému poučení však stěžovatel ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil, proto Nejvyšší správní soud řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) s. ř. s. pokračování

[11] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. dubna 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu