4 As 36/2013-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Jiřího Pally a Mgr. Aleše Roztočila v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní 16, Praha 1, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 5. 2. 2013, č. j. 11 A 295/2011-115,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 5. 2. 2013, č. j. 11 A 295/2011-115, zastavil pro nezaplacení soudního poplatku řízení o žalobě, kterou žalobce brojil proti rozhodnutí žalované ze dne 2. 7. 2010, č. j. 1537/10 a dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost ve formě písemného podání, kterou však neopatřil svým podpisem.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel podanou kasační stížnost nepodepsal, vyzval jej Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 7. 3. 2013, č. j.-8, k odstranění tohoto nedostatku a stanovil mu k tomu přiměřenou lhůtu v délce dvou týdnů. Stěžovatele upozornil, že vytčenou vadu může odstranit tím, že své podání (kasační stížnost) dodatečně podepíše. Za tímto účelem zaslal Nejvyšší správní soud v příloze shora uvedeného usnesení (výzvy) stěžovateli zpět originál jeho kasační stížnosti.

Nejvyšší správní soud současně stěžovatele poučil o tom, že nebude-li zmíněná vada kasační stížnosti ve stanovené lhůtě odstraněna, kasační stížnost bude odmítnuta (srov. § 37 odst. 5 s. ř. s.).

Podle § 37 odst. 3 věta první zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), z každého podání musí být zřejmé, čeho se týká, kdo jej činí, proti komu směřuje, co navrhuje, a musí být podepsáno a datováno.

Podle § 37 odst. 5 s. ř. s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Z doručenky založené ve spise vyplývá, že usnesení zdejšího soudu ze dne 7. 3. 2013, č. j.-8, jímž stěžovatele vyzval k odstranění nedostatku kasační stížnosti spočívající v absenci jeho podpisu, bylo stěžovateli doručeno dne 22. 3. 2013, kdy si je osobně převzal. Lhůta dvou týdnů k odstranění předmětného nedostatku kasační stížnosti tak počala běžet v sobotu dne 23. 3. 2013 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v pátek dne 5. 4. 2013 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Na výše uvedenou výzvu k odstranění nedostatku kasační stížnosti však stěžovatel nijak nereagoval a učinil pouze to, že zaslal Nejvyššímu správnímu soudu e-mail neopatřený zaručeným elektronickým podpisem ze dne 29. 3. 2013, v němž uvedl, že podepsaný bere zpět návrh na kasaci usnesení KS, omylem podaný bez podpisu .

Z ustanovení § 37 odst. 3 s. ř. s. použitého dle § 120 téhož zákona v řízení o kasační stížnosti vyplývá, že jednou z povinných obecných náležitostí podání (kasační stížnosti) je vlastnoruční podpis žalobce. Pokud tedy stěžovatel ani na základě usnesení předsedkyně senátu ve stanovené lhůtě kasační stížnost nedoplnil o svůj chybějící podpis, stala se z původně odstranitelné procesní překážky procesní překážka neodstranitelná, neboť chybějící podpis znamená, že není možno zjistit, zda kasační stížnost byla projevem stěžovatelovy vůle domáhat se tímto podáním u soudu ochrany svého veřejného subjektivního práva, či nikoliv. Nepodepsaná kasační stížnost tak brání Nejvyššímu správnímu soudu pokračovat v zahájeném řízení.

Nejvyšší správní soud uzavírá, že stěžovatel byl řádně vyzván k odstranění vytýkané vady kasační stížnosti a byl současně poučen o následcích nerespektování této výzvy. Vytýkanou vadu však stěžovatel ve stanovené lhůtě neodstranil a nebyly tak splněny podmínky § 106 odst. 1 s. ř. s. pro projednání kasační stížnosti.

Za této situace nezbylo Nejvyššímu správnímu soudu než kasační stížnost podle § 37 odst. 5 s. ř. s. odmítnout, neboť nebyla ve stanovené lhůtě doplněna a v řízení není možno pro tento nedostatek pokračovat.

Nad rámec potřebného odůvodnění Nejvyšší správní soud uvádí, že k podání stěžovatele ze dne 29. 3. 2013 zaslanému zdejšímu soudu e-mailem bez jeho zaručeného elektronického podpisu, Nejvyšší správní soud v souladu s § 37 odst. 2 s. ř. s. nepřihlížel, neboť se jedná o podání obsahující úkon, jímž se sice disponuje řízením, které však nebylo provedeno písemně, ústně do protokolu, popřípadě v elektronické formě podepsané elektronicky podle zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu, a nebylo do tří dnů potvrzeno písemným podáním shodného obsahu.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o § 60 odst. 3 s. ř. s., ve spojení s § 120 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti, jestliže kasační stížnost byla odmítnuta. pokračování

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu