4 As 33/2015-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Pally a soudců JUDr. Dagmar Nygrínové a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: Ing. J. L., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 2, se sídlem Francouzská 808/19, Praha 2, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015, č. j. 5 A 127/2014-44,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením ze dne 23. 1. 2015, č. j. 5 A 127/2014-44, zastavil řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného týkající se žádosti o informace (výrok I.), vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů (výrok II.) a že se žalobci vrací soudní poplatek ve výši 1.000 Kč ve lhůtě třiceti dnů od právní moci usnesení (výrok III.). Soud také žalobci uložil, aby ve lhůtě do jednoho týdne od doručení usnesení sdělil číslo bankovního účtu pro vrácení soudního poplatku nebo aby požádal o poukázání částky poštovní složenkou (výrok IV.).

Proti tomuto usnesení podal žalobce (dále jen stěžovatel ) kasační stížnost.

Kasační stížnost byla podána opožděně. Nejvyšší správní soud zjistil, že napadené usnesení Městského soudu v Praze bylo stěžovateli doručeno vložením do domovní schránky dne 27. 1. 2015, jak vyplývá z doručenky založené v soudním spisu na čísle listu 45.

Podle § 106 odst. 2 věty první a třetí zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), [k]asační stížnost musí být podána do dvou týdnů po doručení rozhodnutí, a bylo-li vydáno opravné usnesení, běží tato lhůta znovu od doručení tohoto usnesení. Zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout.

Napadené rozhodnutí obsahuje řádné poučení o lhůtě k podání kasační stížnosti, ve kterém je v souladu s § 106 odst. 2 s. ř. s. správně uvedeno, že proti tomuto rozhodnutí lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení; kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu.

Podle § 40 odst. 1 s. ř. s. [l]hůta stanovená tímto zákonem, výzvou nebo rozhodnutím soudu počíná běžet počátkem dne následujícího poté, kdy došlo ke skutečnosti určující její počátek. To neplatí o lhůtách stanovených podle hodin. Podle § 40 odst. 2 s. ř. s. [l]hůta určená podle týdnů, měsíců nebo roků končí uplynutím dne, který se svým označením shoduje s dnem, který určil počátek lhůty. Není-li takový den v měsíci, končí lhůta uplynutím posledního dne tohoto měsíce.

Jak již bylo výše uvedeno, napadené rozhodnutí bylo stěžovateli doručeno v úterý dne 27. 1. 2015. Lhůta dvou týdnů k podání kasační stížnosti počala běžet ve středu dne 28. 1. 2015 (§ 40 odst. 1 s. ř. s.) a skončila v úterý dne 10. 2. 2015 (§ 40 odst. 2 s. ř. s.).

Podle § 40 odst. 4 s. ř. s. [l]hůta je zachována, bylo-li podání v poslední den lhůty předáno soudu nebo jemu zasláno prostřednictvím držitele poštovní licence, popřípadě zvláštní poštovní licence anebo předáno orgánu, který má povinnost je doručit, nestanoví-li tento zákon jinak.

K zachování lhůty pro podání kasační stížnosti bylo třeba, aby nejpozději dne 10. 2. 2015 byla kasační stížnost předána soudu, nebo soudu zaslána prostřednictvím držitele poštovní licence, popř. zvláštní poštovní licence, anebo předána orgánu, který má povinnost podání doručit. Z obsahu spisu Nejvyššího správního soudu (číslo listu 2) však vyplývá, že kasační stížnost byla elektronicky doručena na elektronickou podatelnu tohoto soudu až dne 11. 2. 2015, tedy opožděně. Vzhledem k tomu, že zmeškání lhůty k podání kasační stížnosti nelze prominout, Nejvyšší správní soud kasační stížnost stěžovatele proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. 1. 2015, č. j. 5 A 127/2014-44, odmítl podle § 46 odst. 1 písm. b) s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona, neboť byla podána opožděně.

O náhradě nákladů řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud za použití ustanovení § 60 odst. 3 věty první s. ř. s. ve spojení s § 120 téhož zákona tak, že žádný z účastníků nemá právo na jejich náhradu, neboť kasační stížnost byla odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 26. února 2015

JUDr. Jiří Palla předseda senátu