4 As 3/2015-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců Mgr. Aleše Roztočila a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: F. J. M., zast. JUDr. Pavlem Tomkem, advokátem, se sídlem Polská 4, Karlovy Vary, proti žalovanému: Krajský úřad Karlovarského kraje, se sídlem Závodní 353/88, Karlovy Vary, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 31. 10. 2014, č. j. 30 A 48/2014 -37,

takto:

I. Řízení o kasační stížnosti s e z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodn ění:

[1] Krajský soud v Plzni rozsudkem ze dne 31. 10. 2014, č. j. 30 A 48/2014-37, zamítl žalobu proti rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 2. 4. 2014, č. j. 615/DS/14-3, kterým žalovaný zamítl odvolání proti usnesení Magistrátu města Karlovy Vary, ze dne 12. 2. 2014, č. j. 12377/OD/13/1/Mar. Uvedeným usnesením magistrát zastavil řízení o žádosti žalobce ve věci udělení řidičského oprávnění skupiny B a vydání řidičského průkazu pro neodstranění podstatných vad žádosti, které neumožňovaly pokračovat v řízení.

[2] Proti tomuto rozsudku podal žalobce (dále též stěžovatel ) včas kasační stížnost.

[3] Vzhledem k tomu, že podle § 4 odst. 1 písm. d) zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, je s podáním kasační stížnosti spojen vznik poplatkové povinnosti, a soudní poplatek uhrazen nebyl, Nejvyšší správní soud usnesením ze dne 6. 1. 2015, č. j.-15, vyzval stěžovatele k zaplacení soudního poplatku za kasační stížnost ve výši 5.000 Kč ve lhůtě sedmi dnů od doručení usnesení a poučil jej, že jinak bude řízení o kasační stížnosti zastaveno. Stěžovatel byl rovněž poučen o tom, že může požádat o osvobození od soudních poplatků.

[4] Přípisem ze dne 12. 1. 2015 požádal stěžovatel prostřednictvím svého zástupce o prodloužení lhůty k úhradě soudního poplatku o 14 dnů. Nejvyšší správní soud v odpovědi na tuto žádost přípisem ze dne 13. 1. 2015, č. j.-21, prodloužil lhůtu k úhradě soudního poplatku tak, že končí uplynutím tří týdnů od doručení usnesení zdejšího soudu ze dne 6. 1. 2015, č. j.-15. Zároveň stěžovatele opětovně poučil o následcích nezaplacení soudního poplatku.

[5] Podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích, [n]ebyl-li poplatek za řízení splatný podáním návrhu na zahájení řízení, odvolání, dovolání nebo kasační stížnosti zaplacen, soud vyzve poplatníka k jeho zaplacení ve lhůtě, kterou mu určí; po marném uplynutí této lhůty soud řízení zastaví .

[6] Stěžovatel byl řádně vyzván k zaplacení soudního poplatku a poučen o následcích, které nastoupí v případě nezaplacení. Prodloužená lhůta tří týdnů, kterou Nejvyšší správní soud určil stěžovateli k zaplacení soudního poplatku přípisem ze dne 13. 1. 2015, č. j.-21, byla počítána od doručení usnesení ze dne 6. 1. 2015, č. j.-15, tj. ode dne 12. 1. 2015. Tato lhůta skončila tedy v pondělí dne 2. 2. 2015. Stěžovatel však navzdory výzvě a náležitému poučení ve stanovené lhůtě soudní poplatek nezaplatil. Nejvyšší správní soud proto řízení o kasační stížnosti zastavil podle § 9 odst. 1 zákona o soudních poplatcích ve spojení s § 47 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ).

[7] O nákladech řízení o kasační stížnosti rozhodl Nejvyšší správní soud podle § 60 odst. 3 věty prvé s. ř. s. za použití ustanovení § 120 téhož zákona. Jelikož bylo řízení zastaveno, žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 3. února 2015

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu